Besluitenlijst 18 juni 2024

Waarnemend Burgemeester Korthuis

Vaststellen artikel inzake maaltijdvergoeding bij overwerk

Het college heeft besloten:

Het voornemen tot het toevoegen van een artikel over een maaltijdvergoeding bij overwerk in de Regeling vergoedingen reis- en verblijfkosten 2021 met ingang van 1 juni 2024.

Gewijzigde openingstijden 2024

Het college heeft besloten:

In te stemmen met de gewijzigde openingstijden gedurende de zomer- en kerstvakantie.

Wethouder Schmaal

Aanvragen subsidie op grond van de stimuleringsregeling detailhandel.

Het college heeft besloten:

 1. De aanvrager een subsidie toe te kennen van in totaal € 49.000,00;
 2. De aanvrager hierover via bijgevoegde brief te informeren.

Aanvraag omgevingsvergunning dempen sloot tegenover Borgercompagnie 114

Het college heeft besloten:

De gevraagde omgevingsvergunning te verlenen conform bijgevoegde concept-beschikking.

Beleidsregels garantstellingen

Het college heeft besloten:

 1. De bijgevoegde beleidsregels garantstellingen gemeente Veendam vast te stellen.
 2. Deze beleidsregels in werking te laten treden met ingang van 1 juli 2024.

Vaststelling bestemmingsplan Beneden Verlaat 60, Veendam; bodemsituatie.

Het college heeft besloten:

De raad, door middel van bijgaande brief, te informeren over de actuele bodemsituatie ten behoeve van de voorgestelde vaststelling van het bestemmingsplan in de raadsvergadering van 24 juni aanstaande.

Aanvraag verkoop groenstroken over de periode van 7 maart tot en met 18 april 2024.

Het college heeft besloten:

 1. De groenstrook nabij Stoppelmanstraat 2 te Wildervank te verkopen
 2. De groenstrook nabij Kerkstraat 35b te Veendam terug te kopen om niet
 3. De aanvragen betreffende de groenstrook aan Duurswold 16 te Veendam en Leerlooierstraat 8 te Veendam af te wijzen
 4. De incidentele opbrengst ad € 2.108,- te verwerken in de najaarsrapportage 2024.

Wethouder Grimbergen

Vaststellen definitieve subsidie Muziek-, Dans-, & Theaterschool Veendam (MDT) 2023

Het college heeft besloten:

 1. Op grond van de jaarrekening 2023 en het jaarverslag 2023 de definitieve subsidie voor de Muziek-, Dans-, & Theaterschool Veendam (MDT) vast te stellen op € 682.814,-
 2. De Stichting MDT middels bijgevoegde beschikking op de hoogte te brengen van uw besluit;
 3. De raad middels bijgevoegde brief te informeren over uw besluit.