Besluitenlijst 21 mei 2024

Waarnemend Burgemeester Korthuis

Reactie op hoofdlijnennotitie uitwerking Staat van Groningen in de Groningenwet

Het college heeft besloten:

De gemeenteraad voorstellen om overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders te reageren op de hoofdlijnennotitie uitwerking Staat van Groningen in de Groningenwet

Wethouder Schmaal

Uitbreiden horeca-activiteiten van Heijningen Bosch

Het college heeft besloten:

  1. Medewerking te verlenen aan uitbreiding van de horeca-activiteit fine-dining en logies;
  2. Geen medewerking te verlenen aan de horeca-activiteiten bruiloften en partijen;
  3. Initiatiefnemer met bijgevoegde brief te informeren over uw standpunt.

Wethouder Grimbergen

Invulling taakstelling jeugd & jongerenwerk Compaen

Het college heeft besloten:

Kennis te nemen van het voorstel van Compaen dat als bijlage is meegestuurd.

Verwerking tekorten beschermd wonen, maatschappelijke opvang en huiselijk geweld in meerjarenbegroting

Het college heeft besloten:

In te stemmen met de concept-brief aan De 7 Bruggetjes in antwoord op de brief van 17-04-24.