Besluitenlijst 28 mei 2024

Waarnemend Burgemeester Korthuis

Masterplan Oost-Groningen

Het college heeft besloten:

 1. [In stemmen met het concept Masterplan Oost-Groningen als kader voor het gezamenlijk organiseren van de strategische opgaven in Oost-Groningen;
 2. Het concept Masterplan Oost-Groningen achtereenvolgens informatief (20 juni), opiniërend (september) en besluitvormend (oktober) voorleggen aan de gemeenteraden;
 3. Het concept Masterplan Oost-Groningen, onder voorbehoud van besluitvorming door de vijf gemeenteraden, ter kennisname aan te bieden aan de bestuurstafel Nij Begun;
 4. Stakeholders nog voor het zomerreces 2024 informeren over de inhoud van het Masterplan Oost-Groningen en hen uit te nodigen actief mee te denken over de uitvoering hiervan. [Collegestuk: titel]

Wethouder Schmaal

BIZ-gelden afrekening 2022 en voorschot 2024

Het college heeft besloten:

 1. Een bedrag van € 38.689,66 uit te keren aan de stichting BIZ als afrekening voor het boekjaar 2022;
 2. Een voorschot van € 94.033,- uit te keren aan de stichting BIZ als voorschot voor het boekjaar 2024;
 3. Een bijdrage te verstrekken van € 5.000,- in de kosten van onderzoek naar verlenging van de BIZ;
 4. Hiervoor gebruik te maken van bijgevoegde brieven.

Onderzoek naar de ontwikkeling van een sport- en vitaliteitscentrum op Leer- en Sportpark de Langeleegte

Het college heeft besloten:

 1. Voor het onderzoek naar de ontwikkeling van een sport- en vitaliteitscentrum op het LSP een incidenteel budget beschikbaar te stellen ad € 7.680,-.
 2. De financiële gevolgen te verwerken in de Voorjaarsnota 2024.
 3. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota akkoord te gaan met het starten van het onderzoek.

Wethouder Grimbergen

Regionaal afgestemde gemeentelijke woonzorgvisie met uitvoeringsagenda

Het college heeft besloten:

 1. Het Oost-Groninger plan van aanpak voor een regionaal afgestemde woonzorgvisie met uitvoeringsagenda, huisvestingsverordening en urgentieregeling vast te stellen.
 2. In te stemmen met het penvoerderschap van de gemeente Stadskanaal voor de uitvoering van het plan van aanpak en de meervoudig onderhandse aanbesteding voor het externe adviesbureau voor de planbegeleiding.