Besluitenlijst 2 juli 2024

Wethouder Schmaal

Kamerverhuur Poststraat 53, Wildervank

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot legalisering van de kamerverhuur met 10 kamers.
 2. Verzoeker door middel van bijgaande brief te informeren over het besluit.

Wethouder Wierenga

Vaststellen definitieve subsidies Biblionet 2023

Het college heeft besloten:

 1. Op grond van de Jaarrekening 2023 en het Jaarverslag 2023 de voorlopige subsidies aan Stichting Biblionet voor 2023 vast te stellen op € 727.246;
 2. Biblionet middels bijgevoegde beschikking op de hoogte brengen van uw besluit;
 3. De raad middels bijgevoegde brief te informeren over uw besluit.

Aanvullende voorlopige subsidie Biblionet 2024

Het college heeft besloten:

 1. Voor 2024 een aanvullende incidentele voorlopige subsidie aan Biblionet Groningen te verstrekken met € 18.791,- t.b.v. de ondersteuning van scholen bij de (taal)ontwikkeling van kinderen;
 2. Deze aanvullende incidentele subsidie ad € 18.791,- te dekken vanuit de middelen Onderwijsachterstandenbeleid;
 3. Biblionet door middel van bijgevoegde beschikking op de hoogte te brengen van uw besluit.

Opdrachtbevestiging aan Regionaal energieloket voor digitaal energieloket en diensten vanuit klantcontactcentrum

Het college heeft besloten:

 1. Een contract aangaan met het REL (Regionaal Energieloket) voor twee jaar voor het afnemen van het (digitale) energieloket Gemeente Veendam en het klantcontactcentrum.
 2. De opdrachtbevestiging te ondertekenen voor het inrichten en onderhouden van het (digitale)energieloket particulieren Gemeente Veendam.
 3. De opdrachtbevestiging te ondertekenen voor het inrichten en onderhouden van het klantcontactcentrum van het energieloket particulier Gemeente Veendam.

Isolatieaanpak maatregel 29 Nij Begun

Het college heeft besloten:

Instemmen met de beslispunten geformuleerd in bijlage 1 'memo maatregel 29' ten aanzien van:

 • De inrichting van het loket
 • Programmatische aanpak gemeenten
 • Terugwerkende kracht
 • Subsidievoorwaarden