Structuurvisie Veendam

De structuurvisie is een richtinggevend instrument voor het ruimtelijk beleid voor het grondgebied van de gehele gemeente tot ongeveer het jaar 2030.

De structuurvisie geeft een integraal toetsing- en afwegingskader voor nieuwe, in bestemmingsplannen nog niet voorziene, ontwikkelingen op ruimtelijk terrein. In de visie wordt ook inzicht gegeven in de wijze waarop de gemeente de visie denkt te realiseren.

De structuurvisie is als volgt opgebouwd: inleiding, een landschappelijke en ruimtelijke verkenning van de gemeente, een beschrijving van de te onderscheiden deelgebieden en de eigenlijke ruimtelijke visie (met als horizon het jaar 2030), uitgewerkt in 29 deelprojecten. Als laatste onderdeel is een uitvoeringsparagraaf opgenomen waarin aangegeven wordt hoe ontwikkelingen verwezenlijkt kunnen worden.

Digitaal plan