Groenstrook kopen

Als naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond ligt (snippergroen), kunt u deze openbare groenstrook aan uw eigen grond toevoegen. Voor het kopen van gemeentegrond moet u betalen. 

Wilt u grond van de gemeente kopen dan kunt u een verzoek indienen. Voor de verkoop van groenstroken/snippergroen worden een aantal voorwaarden gesteld. Elk verzoek tot aankoop wordt door de gemeente aan deze voorwaarden getoetst.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden voor snippergroen:

  • een strook snippergroen grenst direct aan uw tuin of erf die uw eigendom is;
  • de ligging van kabels, leidingen, rioleringen of overige nutsvoorzieningen vormen geen bezwaar;
  • er zijn geen omgevingsbezwaren zoals toename van sociale onveiligheid of overlast;
  • er zijn geen verkeerskundige bezwaren;
  • er zijn geen stedenbouwkundige en landschappelijke bezwaren.

Kosten

De grondprijs voor groenstroken is door het College van Burgemeester en Wethouders vastgesteld op € 34,00 per m², kosten koper. Naast de koopprijs betaald u dus ook kadastrale kosten en notariële kosten. Voor de tarieven verwijzen we u naar de website van het kadaster en de notaris. U bent vrij een notaris naar keuze te nemen.

(prijzen 2021)

Bijzonderheden

Uitzonderingen

Er kunnen zich altijd situaties voordoen die niet voorzien zijn. De gemeente zoekt dan naar een oplossing om maatwerk te leveren. Dit betekent dat de gemeente bij uitzonderingsgevallen van de regels kan afwijken.

Aanvraag

Wilt u grond van de gemeente kopen dan kunt u een verzoek indienen via het digitale formulier:

Groenstrook kopen

  • Houd uw DigiD bij de hand.
  • Vul het formulier volledig in.
  • De gemeente toetst het verzoek aan de voorwaarden.
Vragen en antwoorden

Kan ik op de aangekochte grond bouwen?

In sommige gevallen mag u de strook ook bebouwen. Dit hangt af van de bestemming die de groenstrook heeft in het bestemmingsplan. U kunt onze bestemmingsplannen digitaal inzien op ruimtelijkeplannen.nl. Meer informatie vindt u via de pagina Bestemmingsplannen en (ver)bouwen. Ook het bouwen van een erfafscheiding is afhankelijk van de bestemming die op de grond ligt en van eventuele voorwaarden die de gemeente hieraan stelt bij verkoop van de groenstrook. In sommige situaties zal het plaatsen van een erfafscheiding of het (uit)bouwen op de aangekochte strook snippergroen vergunningsvrij zijn. Op het Omgevingsloket online kunt u kijken wanneer u een vergunning nodig heeft.

Hoe wordt de grond opgeleverd als ik een groenstrook van de gemeente koop?

De kavel wordt overgedragen in de staat waarin het zich bevindt op het moment van de eigendomsoverdracht, dan wel op het moment van eerdere ingebruikneming.

Ik heb grond in gebruik dat eigendom is van de gemeente, wat kan ik doen?

U kunt een verzoek indienen om de groenstrook aan te kopen. Dat verzoek wordt aan bovenstaande criteria getoetst. Als u geen verzoek indient dan toetst de gemeente, bij controle of bij reconstructie van het openbaar gebied of de groenstrook voor verkoop in aanmerking komt. Indien de groenstrook in aanmerking komt voor verkoop dan krijgt u een aanbod tot aankoop. Gaat u niet op het aanbod in dan moet u de grond teruggeven aan de gemeente. U krijgt dan een verzoek de in gebruik genomen strook te ontruimen. De kosten voor de ontruiming en herstel in de oorspronkelijke toestand zijn voor uw rekening. Alle hekwerken, palen, tegels en/of andere bebouwing, aangebrachte beplantingen (voor zover er geen kapvergunning nodig is voor bomen) moet worden verwijderd.

Hoe kom ik erachter dat ik grond van de gemeente in gebruik heb?

Gegevens over erfgrenzen en eigendomsgegevens zijn beschikbaar via het Kadaster. U kunt ook informeren bij de gemeente Veendam of bij de makelaar indien de strook is betrokken bij de verkoop van een woning.

Ik vermoed dat ik door verjaring eigenaar ben geworden. Wat moet ik doen?

Als dat zo is, dan moet u een akte van verjaring op laten stellen door een notaris. De kosten zijn voor uw rekening. U moet wel kunnen bewijzen dat u door verjaring eigenaar bent geworden met bijvoorbeeld overeenkomsten, foto’s of op een andere manier.