Bestemmingsplan Beneden Verlaat 60 vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam maken bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 24 juni 2024 het bestemmingsplan “Beneden Verlaat 60, Veendam” heeft vastgesteld.

Inhoud van het plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Beneden Verlaat 60 en Middenweg 63 in Veendam. De locatie Beneden Verlaat 60 is eigendom van de gemeente Veendam en de gemeente is voornemens om de grond als bouwkavel voor het realiseren van een vrijstaande woning te verkopen. De bestaande bebouwing wordt gesloopt. Ter plaatse van de locatie Middenweg 63 is momenteel een woning aanwezig. Het zuidwestelijke deel van het perceel en de woning zijn in het verleden gebruikt voor een transportbedrijf. Op de locatie is echter geen bedrijvigheid meer aanwezig, waardoor de planologische mogelijkheden hiervoor kunnen vervallen. De woonfunctie op dit perceel blijft bestaan.

Bij de vaststelling zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen.

Deze aanpassingen betreffen een harmonisering met enkele nieuwe regels van het bestemmingsplan “Algemeen veegplan Veendam 2023”, onder meer de nieuwe regeling voor beroepen en bedrijven aan huis. Hiervoor zijn enkele wijzigingen en aanvullingen aangebracht in de regels en toelichting. In de toelichting is ook een aantal ambtshalve aanvullingen aangebracht.

Voor het gebied is geen exploitatieplan vastgesteld.

Plan inzien

Met ingang van 10 juli a.s. ligt het bestemmingsplan gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage in het gemeentehuis. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (met de ID-code: NL.IMRO.0047.06BPBVerlaat60-0401), de nieuwe landelijke website omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart of www.veendam.nl/bestemmingsplannen).

In beroep?

Tot en met 20 augustus 2024 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld, kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij genoemde Afdeling via https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden vermeld.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.