Bestemmingsplan Torenstraat 86, Wildervank vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam maken bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 24 juni 2024 het bestemmingsplan “Torenstraat 86, Wildervank” heeft vastgesteld.

Inhoud van het plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op twee percelen aan de Torenstraat in Wildervank, die in eigendom zijn bij de gemeente. Ter plaatse stond de voormalige C.W. Lubbersschool. De gemeente is voornemens om een deel van de grond als bouwkavel te verkopen voor het realiseren van een vrijstaande woning (Torenstraat 86) en een gedeelte van het perceel aan de woning Torenstraat 84 toe te voegen. Er wordt tevens extra groen aangebracht. De bestaande parkeervoorziening krijgt een aanvullende entree vanaf de Torenstraat. Enkele kenmerkende elementen binnen het plangebied zoals het pleinmuurtje en een boom blijven behouden.

Bij de vaststelling zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen.

Deze aanpassingen betreffen een harmonisering met enkele nieuwe regels van het bestemmingsplan “Algemeen veegplan Veendam 2023”, onder meer de nieuwe regeling voor beroepen en bedrijven aan huis. Hiervoor zijn enkele wijzigingen en aanvullingen aangebracht in de regels en toelichting. In de toelichting is ook een aantal ambtshalve aanvullingen aangebracht.

Daarnaast is het plan aangepast naar aanleiding van zienswijzen. Met het oog op voldoende afstand tot omliggende woningen is in het plan de verplichting opgenomen de voorgevel van de nieuwe woning aan de Torenstraat 86 in de naar de straat gekeerde grens van het bouwvlak te bouwen.  

Voor het gebied is geen exploitatieplan vastgesteld.

Plan inzien

Met ingang van 10 juli a.s. ligt het bestemmingsplan gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage in het gemeentehuis. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (met de ID-code: NL.IMRO.0047.05BPTorenstraat86-0401), de nieuwe landelijke website omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart of www.veendam.nl/bestemmingsplannen 

In beroep?

Tot en met 20 augustus 2024 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld, kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij genoemde Afdeling via https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden vermeld.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.