Omgevingsplan

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend dat zij voornemens zijn een eerste wijziging van het Omgevingsplan gemeente Veendam voor te bereiden. Vanaf 1 januari 2024 beschikt de gemeente Veendam over een (tijdelijk) omgevingsplan. Dit plan bestaat uit alle op dat moment geldende ruimtelijke plannen tezamen (nog aan te vullen met plannen die onder het oude recht kunnen worden afgerond) en de zogenaamde bruidsschat. De bruidsschat omvat diverse regels die in het kader van de invoering van de Omgevingswet door het Rijk aan gemeenten zijn overgedragen. De gemeente heeft tot 1 januari 2032 de tijd om dit tijdelijke omgevingsplan om te zetten in een volwaardig omgevingsplan dat voldoet aan alle eisen van de Omgevingswet.

Inhoud van de wijziging

De planwijziging is bedoeld om regels met betrekking tot bodem, opslagtanks, bluswater en bereikbaarheid voor hulpdiensten uit de bruidsschat te vervangen door andere regels. Deze nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat zoveel mogelijk de tot 1 januari 2024 in de provincie gebruikelijke werkwijze op het gebied van bodemkwaliteit en (brand)veiligheid kan worden voortgezet. Deze regels gelden (voor het merendeel) voor het hele grondgebied van de gemeente Veendam.

Planwijziging inzien

Met ingang van 19 juni a.s. ligt het voorontwerp voor de wijziging van het Omgevingsplan gemeente Veendam gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage in het gemeentehuis. 

Participatie

Wilt u reageren op het voorontwerp van de wijziging? U kunt tot en met 30 juli 2024 een schriftelijke of mondelinge reactie geven. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 20.004, 9640 PA Veendam. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u tijdig een afspraak voor overleg te maken.

Zienswijzen kunnen ook online worden ingediend; ga hiervoor naar www.veendam.nl/zienswijze.