Bouwen, verkeer en omgeving

Bouwen

 • Bouwen en verbouwen

  Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Hier zijn verschillende regels voor. Vaak moet u een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente.

 • Omgevingsvergunning

  Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Bijvoorbeeld een dakkapel, een aanbouw of een inrit voor uw huis? Of wilt u een boom kappen? Hier zijn verschillende regels voor.

 • Bestemmingsplannen en omgevingsbeleid

  Met bestemmingsplannen regelt de gemeente waar u wel en niet mag bouwen. En hoe u gebouwen en gronden mag gebruiken.

 • Nieuwbouwprojecten, kavels en vastgoed

  Nieuwbouwprojecten, kavels en vastgoed

 • Bouwtekening uit het archief inzien

  U kunt bij de gemeente bouwtekeningen en tekeningen van verbouwingen opvragen. Deze tekeningen zijn afkomstig uit het archief van de gemeente.

 • Bouwplannen bekijken

  Wilt u weten of er bouwplannen bij u in de buurt zijn? Alle bouwplannen worden bekend gemaakt op de gemeentelijke website.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Als u voor een nieuw huis een aansluiting op het rioolstelsel wilt, moet u dit aanvragen bij de gemeente. Dat geldt ook wanneer u het riool wilt vervangen.

 • Toestemming kabels en leidingen leggen

  U wilt kabels en leidingen in grond van de gemeente aanleggen? Dan heeft u onze toestemming nodig. Voor grotere werkzaamheden heeft u een vergunning nodig.

 • Melding mobiele puinbreker

  Gaat u een mobiele puinbreker gebruiken? Meld dit op tijd. Er zijn regels voor, om overlast voor andere mensen te voorkomen.

Verkeer en parkeren

 • Mobiliteitsplan Veendam

  De gemeente Veendam heeft een nieuw, toekomstgericht mobiliteitsplan opgesteld. In dit Mobiliteitsplan Veendam 2022-2030 is het gemeentelijk beleid op het gebied van verkeer en vervoer voor de komende jaren tot 2030 vastgelegd.

 • Verkeersveiligheid

  Met verkeer heeft iedereen te maken. Of u nu loopt, fietst of met de auto rijdt. Iedereen is weggebruiker. Onze taak is om samen met u te zorgen voor een goede verkeersveiligheid, door het veilig inrichten van wegen en kruisingen en voorlichting geven.

 • Parkeren in het centrum

  U heeft in het centrumgebied een parkeerschijf nodig om uw auto te parkeren. Bewoners van het centrumgebied kunnen een permanente ontheffing aanvragen bij de gemeente.

 • Parkeervergunning voor bewoners

  Heeft u een auto en woont u in het centrum? Dan kunt u een parkeerontheffing aanvragen. U hoeft dan niet iedere keer een parkeerschijf te gebruiken. U kunt alleen een ontheffing krijgen voor de parkeerschijfzone waar u aan woont.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Als u langer dan een half jaar niet meer dan 100 meter kunt lopen zonder hulp, kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Bent u gehandicapt en kunt u uw auto niet bij uw huis parkeren? U kunt misschien een gehandicaptenparkeerplaats krijgen. Dit is een parkeerplaats met een bord waarop uw kenteken staat.

 • Laadpaal aanvragen

  Elektrisch vervoer zal in Nederland in de toekomst toenemen. Laadzekerheid voor elektrisch rijden is daarbij van groot belang. De behoefte aan laadpalen in de openbare ruimte zal daardoor toenemen. Niet iedere inwoner of ondernemer heeft immers een eigen oprit met de mogelijkheid om een elektrisch oplaadpunt te realiseren. Een aanvraag voor de plaatsing van een openbare laadpaal bij u in de omgeving doet u via openbaarladen.nl.

 • Gladheidsbestrijding

  Het is belangrijk dat u zo goed mogelijk over de wegen kunt rijden. Daarom strooit de gemeente zout wanneer het gaat vriezen of wanneer het ijzelt.

Omgeving

 • De nieuwe woonvisie

  De gemeente Veendam is gestart met het ontwikkelen van een nieuwe visie voor het wonen in Veendam. Met de inbreng van bewoners en diverse partijen zoals vastgoedeigenaren, woningcorporaties en zorginstellingen stellen we een actuele woonvisie op waarin antwoorden geformuleerd zijn op ontwikkelingen en uitdagingen op het terrein van wonen.

 • Woonvisie 2019 - 2023

  De woonvisie is opgesteld om voor de inwoners een goede woonkwaliteit te behouden. De beleidsuitgangspunten zijn in de woonvisie vastgesteld.

 • Centrumvisie Veendam

  De gemeente Veendam is gestart met het ontwikkelen van een nieuwe visie voor het centrum van Veendam. Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners werken we aan een vitaal en leefbaar centrum.

 • Warmtevisie

  Waarom nu al bezig met de Warmtevisie? Op weg naar een duurzaam Veendam.

 • Zonnevisie Veendam

  De Zonnevisie Veendam vormt het gemeentelijk toetsingskader voor grotere ruimtelijke initiatieven voor zonneparken. De provinciale omgevingsverordening speelt een rol bij de vestiging van zonneparken in het buitengebied.

 • Aanleg Ovonde en vernieuwing Sorghvlietlaan

  De Sorghvlietlaan tussen de rotonde Aquaplein en de aansluiting met de R. H. van Deestweg in Veendam krijgt een nieuw gezicht. Er worden diverse aanpassingen gedaan aan de weg en er wordt een ovonde (een ovale rotonde) aangelegd. Op deze manier wordt deze kant van het centrum in bereikbaarheid en kwaliteit verbeterd en er wordt gewerkt aan een betere biodiversiteit en klimaatadaptatie.

 • Dorpen en wijken

  In de gemeente Veendam werken we wijkgericht. We werken samen in wijkteams, waar meerdere partijen aan deel nemen. Hierdoor houden we de leefbaarheid in de wijk op peil of passen we verbeteringen toe. Wijkgericht werken vindt niet alleen plaats in de wijken, maar ook in de omliggende dorpen.

 • Woonwagenstandplaats

  Wilt u graag wonen in een woonwagen in de gemeente Veendam? Dan heeft u een standplaats nodig. Daarvoor kunt u zich inschrijven. Zo weten wij of er extra standplaatsen nodig zijn. Het inschrijfformulier kunt u bij ons opvragen.

 • Splitsingsvergunning woonruimte

  Wilt u in uw pand losse appartementen verhuren? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig van de gemeente waar het pand staat.

 • Omzettingsvergunning kamerverhuur

  Wilt u in een woning losse kamers gaan verhuren? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. U zet namelijk zelfstandige bewoning om naar onzelfstandige bewoning.

 • Bomen kappen

  Wilt u een boom, meerdere bomen of struiken wilt kappen, vellen of snoeien? Dan moet u daar vaak vooraf een omgevingsvergunning voor aanvragen.

 • Gemeentelijk monumentenbeleid

  De gemeente Veendam is trots op de veenkoloniale oorsprong en neemt deze als leidraad bij nieuwe ontwikkelingen. Archeologische waarden en oude structuren worden beschermd in ruimtelijke plannen.

 • Overzicht gemeentelijke- en rijksmonumentenlijst 2023

  De gemeente kan een object aanwijzen als een gemeentelijk monument. Om te weten te komen of een pand een monument is kunt u de lijst van gemeentelijke monumenten raadplegen

 • Onderhoud aan bermen en vergoten biodiversiteit

  We vergroten de biodiversiteit door bermen minder te maaien of juist in fasen te maaien. Deze manier van onderhoud aan de bermen zorgt voor een grotere diversiteit aan bloemen en planten. Hierdoor wordt ook het insectenrijkdom vergroot en dat bevordert de biodiversiteit.