Omgeving

 • De nieuwe woonvisie

  De gemeente Veendam is gestart met het ontwikkelen van een nieuwe visie voor het wonen in Veendam. Met de inbreng van bewoners en diverse partijen zoals vastgoedeigenaren, woningcorporaties en zorginstellingen stellen we een actuele woonvisie op waarin antwoorden geformuleerd zijn op ontwikkelingen en uitdagingen op het terrein van wonen.

 • Woonvisie 2019 - 2023

  De woonvisie is opgesteld om voor de inwoners een goede woonkwaliteit te behouden. De beleidsuitgangspunten zijn in de woonvisie vastgesteld.

 • Centrumvisie Veendam

  De gemeente Veendam is gestart met het ontwikkelen van een nieuwe visie voor het centrum van Veendam. Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners werken we aan een vitaal en leefbaar centrum.

 • Warmtevisie

  Waarom nu al bezig met de Warmtevisie? Op weg naar een duurzaam Veendam.

 • Zonnevisie Veendam

  De Zonnevisie Veendam vormt het gemeentelijk toetsingskader voor grotere ruimtelijke initiatieven voor zonneparken. De provinciale omgevingsverordening speelt een rol bij de vestiging van zonneparken in het buitengebied.

 • Aanleg Ovonde en vernieuwing Sorghvlietlaan

  De Sorghvlietlaan tussen de rotonde Aquaplein en de aansluiting met de R. H. van Deestweg in Veendam krijgt een nieuw gezicht. Er worden diverse aanpassingen gedaan aan de weg en er wordt een ovonde (een ovale rotonde) aangelegd. Op deze manier wordt deze kant van het centrum in bereikbaarheid en kwaliteit verbeterd en er wordt gewerkt aan een betere biodiversiteit en klimaatadaptatie.

 • Dorpen en wijken

  In de gemeente Veendam werken we wijkgericht. We werken samen in wijkteams, waar meerdere partijen aan deel nemen. Hierdoor houden we de leefbaarheid in de wijk op peil of passen we verbeteringen toe. Wijkgericht werken vindt niet alleen plaats in de wijken, maar ook in de omliggende dorpen.

 • Woonwagenstandplaats

  Wilt u graag wonen in een woonwagen in de gemeente Veendam? Dan heeft u een standplaats nodig. Daarvoor kunt u zich inschrijven. Zo weten wij of er extra standplaatsen nodig zijn. Het inschrijfformulier kunt u bij ons opvragen.

 • Splitsingsvergunning woonruimte

  Wilt u in uw pand losse appartementen verhuren? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig van de gemeente waar het pand staat.

 • Omzettingsvergunning kamerverhuur

  Wilt u in een woning losse kamers gaan verhuren? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. U zet namelijk zelfstandige bewoning om naar onzelfstandige bewoning.

 • Bomen kappen

  Wilt u een boom, meerdere bomen of struiken wilt kappen, vellen of snoeien? Dan moet u daar vaak vooraf een omgevingsvergunning voor aanvragen.

 • Gemeentelijk monumentenbeleid

  De gemeente Veendam is trots op de veenkoloniale oorsprong en neemt deze als leidraad bij nieuwe ontwikkelingen. Archeologische waarden en oude structuren worden beschermd in ruimtelijke plannen.

 • Overzicht gemeentelijke- en rijksmonumentenlijst 2023

  De gemeente kan een object aanwijzen als een gemeentelijk monument. Om te weten te komen of een pand een monument is kunt u de lijst van gemeentelijke monumenten raadplegen

 • Onderhoud aan bermen en vergoten biodiversiteit

  We vergroten de biodiversiteit door bermen minder te maaien of juist in fasen te maaien. Deze manier van onderhoud aan de bermen zorgt voor een grotere diversiteit aan bloemen en planten. Hierdoor wordt ook het insectenrijkdom vergroot en dat bevordert de biodiversiteit.