Besluitenlijst Veendam 10 maart 2020

Wethouder Schmaal

Vaststelling uitslag draagvlakmeting Bedrijven Investeringszone Centrum Veendam

Het college heeft besloten:

 1. De uitslag van de draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone centrum Veendam conform bijlage 1 vast te stellen.

 2. Voor wat betreft de financiële gevolgen voor de gemeente als deelnemer aan de BIZ te verwerken in de voorjaarsnota.

 3. Conform het reglement draagvlakmeting bedrijveninvesteringzone Centrum Veendam 2020-2024 berust m.u.v. de bijlage Gebiedsafbakening en reglement draagvlakmeting geheimhouding op het proces verbaal van de notaris en daarmee ook op de overzichten van voor- en tegenstemmers.

Aanvraag voor het toevoegen van een woning op het perceel Bareveldstraat 33/33a te Wildervank

Het college heeft besloten:

 1. Het advies van de omgevingskamer te volgen en in principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het toevoegen van 1 woning op het perceel Bareveldstraat 33/33a te Wildervank

 2. De omgevingsvergunning te verlenen

Verzoek voor 4 woningen in kantoorpand Ketelstraat 20-22 te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Het advies van de omgevingskamer te volgen en in principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor vier woningen in het kantoorpand aan de Ketelstraat 20-22

 2. Deze medewerking voor de periode van 1 jaar te verstrekken

 3. De aanvrager hierover per brief te informeren

Wethouder Grimbergen

Gebiedsgerichte aanpak (GGA) van Menukaart RWLP

Het college heeft besloten:

 1. Deel te nemen aan de gebiedsgerichte aanpak (GGA) van het RWLP

 2. Aan de raad voor te stellen een bedrag van € 206.000,- geoormerkt toe te voegen aan de Algemene Bestemmingsreserve voor de cofinanciering van de gebiedsgerichte aanpak (GGA) uit de Menukaart RWLP ten laste van de stelpost cofinanciering RWLP

 3. Dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2020.

Wethouder Wierenga

Beantwoording vragen fractie VUK m.b.t. sanering vuilstort Zuidwending

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de vragen van de fractie VUK, conform bijgevoegde conceptbrief.