Besluitenlijst Veendam 11 februari 2020

Burgemeester Swierstra

75 jaar bevrijding

Het college heeft besloten:

 1. Het projectplan 75 jaar bevrijding als kader voor de activiteiten vast te stellen.

 2. Hiervoor een incidenteel bedrag van € 30.000,- beschikbaar te stellen, waarvan de Provincie 50% subsidieert en de overige 50% als cofinanciering ten laste van de gemeente komt.

 3. Dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2020.

 4. De gemeenteraad via bijgevoegde brief te informeren.

 5. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2020 uitvoering te geven aan het projectplan 75 jaar bevrijding.

Collegeverklaring Suwi (concept) en resultaten ENSIA 2019

Het college heeft besloten:

 1. De rapportage resultaten Ensia voor kennisgeving aan te nemen

 2. De resultaten BRP en reisdocumenten Ensia voor kennisgeving aan te nemen

 3. De concept collegeverklaring Ensia betreffende Informatiebeveiliging voor Suwinet voor kennisgeving aan te nemen

 4. Het uittreksel BRP (Ensia) vast te stellen

 5. Het uittreksel Reisdocumenten (Ensia) vast te stellen

 1. Akkoord te gaan met de voorgenomen Maatregelen

Veendammer van het Jaar 2019

Het college heeft besloten:

 1. College is akkoord met voorgedragen persoon.

Inwonersbrief 'Plan Noord'

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de ingekomen brief.

 2. Deze inwoners via bijgevoegde beantwoordingsbrief te beantwoorden.

Wethouder Schmaal

Voorbereidingskrediet Knik N33

Het college heeft besloten:

 1. Te starten met de planvoorbereiding van het project Knik N33

 2. Hiervoor een budget beschikbaar te stellen van € 50.000,- en dit vooralsnog te dekken uit de Algemene Bestemmingsreserve

 3. Het beschikbaar te stellen budget in een latere fase te betrekken bij de nog op te stellen grondexploitatie Knik N33

 4. Dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2020

 5. Vooruitlopend op het raadsbesluit te starten met de planvoorbereiding

Beantwoording vragen SP

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de vragen van de raadsfractie van SP.

 2. De gemeenteraad via bijgaande brief hierover te informeren.

Aanmelding lidmaatschap Vereniging Vastgoed Veendam Centrum

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het lidmaatschap van de Vereniging Vastgoed Veendam Centrum (VVVC) om het bestaan en het belang van de VVVC te ondersteunen.

Wethouder Grimbergen

Besluitvorming burgerinitiatieven 4e kwartaal

Het college heeft besloten:

 1. Voor twee initiatieven een bijdrage uit het fonds burgerinitiatieven toe te kennen

 1. Bijgevoegde beschikkingen ondertekenen

 2. In te stemmen met voorliggende conceptbrief voor de raad

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen en Opvang

Het college heeft besloten:

 1. Onder voorwaarde van toestemming van de raad, de Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorzieningen GGz Groningen 2017 te wijzigen en deze te vervangen door de Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorzieningen GGz Groningen 2021;

 2. Onder voorwaarde van toestemming van de raad, het Convenant Beschermd Wonen en Opvang 2021 vast te stellen;

 3. De raad voor te stellen:

  1. toestemming te verlenen ingevolge artikel 10 lid 3 van de huidige Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorziening 2017 voor de wijziging van deze regeling in de Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorzieningen GGz Groningen 2021;

  2. toestemming te verlenen voor het vaststellen van het Convenant Beschermd Wonen en Opvang 2021;

  3. De wethouder mw. Grimbergen te machtigen om namens de gemeente Veendam het convenant te ondertekenen.

Rapport rekenkamercommissie VN verdrag handicap

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan om geen zienswijze in te dienen bij de rekenkamer n.a.v. het rapport VN verdrag

Wethouder Kleve

Verlenging beleidsplan schuldhulpverlening

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen binnen de uitvoering van de schuldhulpverlening.

 2. Aan de raad te adviseren om de looptijd van het thans geldende Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2016-2019 met een jaar te verlengen.