Besluitenlijst Veendam 12 mei 2020

Burgemeester Swierstra

Adviesvraag Operationele Strategieën Groningenveld 2020-2021

Het college heeft besloten:

 1. Bijgevoegd advies in te dienen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat;

 2. Dit advies via bijgevoegde aanbiedingsbrief te verzenden;

 3. De raad hierover te informeren via bijgevoegde brief.

Wethouder Schmaal

Evaluatie stimuleringsregeling

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de Evaluatie stimuleringsregeling 2020, zie hiervoor bijlage 1.

 2. De “Subsidieregeling stimulering detailhandel Veendam 2018”, gewijzigd 2020 vast te stellen, conform bijlage 3.

 3. De “Subsidieregeling stimulering detailhandel Veendam 2018”, gewijzigd 2020 op de gebruikelijke wijze bekend te maken.

 1. Intentioneel in te stemmen met een vervolgfase, incidenteel geraamde middelen € 500.000,-

 1. Een bedrag van € 500.000,= op te nemen op de geactualiseerde wensenlijst bij de Voorjaarsnota.

 2. De “Evaluatie stimuleringsregeling 2020” te verstrekken aan de raad ter nadere onderbouwing van de wensenlijst in de Voorjaarsnota 2020.

Implementatie proces omgevingsvergunningen

Het college heeft besloten:

 1. Voor de implementatie van de werkprocessen in het kader van de omgevingsvergunningen incidenteel een bedrag voor 2020 van € 20.000,- beschikbaar te stellen aan de Kompanjie.

 2. Voor de inrichting van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (voor de koppeling met het

 1. Zaaksysteem) incidenteel een bedrag voor 2020 van € 9.000,- te stellen aan de Kompanjie.

 2. Voor de aanschaf van de module ‘toepasbare regels’ incidenteel een bedrag voor 2020 van € 2.500,- beschikbaar te stellen aan de Kompanjie.

 3. Vanwege de koppeling met het zaaksysteem aan het Omgevingsloket een bedrag van structureel

 4. € 15.000,- op jaarbasis vanaf 2021 beschikbaar te stellen aan de Kompanjie.

 5. Vanwege de module Toepasbare Regels een bedrag van structureel € 2.500,- op jaarbasis vanaf 2021 beschikbaar te stellen aan de Kompanjie.

 6. De financiële gevolgen te verwerken in de actualisatie van de (meerjaren)begroting in de Voorjaarsnota 2020.

vaststelling bestemmingsplan Pijlkruidstraat – Ericastraat

Het college heeft besloten:

 1. Als ambtshalve wijziging in het (ontwerp)bestemmingsplan Pijlkruidstraat – Ericastraat het “Overzicht toegestane bedrijven aan huis” op te nemen als bijlage bij artikel 6.6 van de Regels

 2. Het bijgaande concept raadsvoorstel ter vaststelling van het bestemmingsplan vast te stellen.

Vaststelling bestemmingsplan LSP

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de beantwoording en verwerking van de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Leer- en Sportpark Veendam zoals verwoord in de (bijgevoegde) concept “Reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan LSP”

 2. In te stemmen met de voorgestelde ambtshalve wijzigingen in het (ontwerp)bestemmingsplan zoals verwoord in de (bijgevoegde) concept “Reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan LSP”

 3. Het bijgaande concept raadsvoorstel ter vaststelling van het bestemmingsplan vast te stellen

 4. Diegenen die een zienswijze hebben ingezonden, alvast te informeren door toezending van de “Reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan LSP” en met vermelding van de geplande behandeling in de raads(commissie)

Wethouder Wierenga

Vervanging combi-kolkenzuiger

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het vervangen van de combi-kolkenzuiger

 2. Hiervoor het beschikbare krediet ad € 275.000,- vrij te geven.

Wethouder Kleve

Vaststelling definitieve subsidies voetbalopera en randprogrammering voetbalopera

Het college heeft besloten:

 1. Op grond van het overzicht begroting en realisatie van de randprogrammering en bijbehorende inhoudelijke verantwoording randprogrammering de subsidie voor de randprogrammering vast te stellen op € 30.000,-;

 2. Op grond van het overzicht begroting en realisatie van de opera en bijbehorende inhoudelijke verantwoording de subsidie voor de opera vast te stellen op € 68.000,-;

 3. Stichting Productiefonds Amateurkunst Menterwolde-Pekela-Veendam middels bijgevoegde conceptbeschikking te informeren over uw besluiten.

Compensatie ouderbijdrage en garantstelling peuteropvang i.v.m. Corona-crisis

Het college heeft besloten:

 1. Een financiële garantie af te geven aan de gesubsidieerde kinderopvangorganisaties die peuteropvang met voorschoolse educatie bieden voor de niet bezette kindplaatsen als gevolg van de COVID-19 crisis.

 2. Deze financiële garantie te verlenen door een aanvulling te geven ten hoogte van het verschil tussen de werkelijk bezette kindplaatsen en het gemiddeld aantal bezette kindplaatsen in januari en februari 2020.

 3. De ouderbijdragen te compenseren aan de kinderopvangorganisaties die peuteropvang met voorschoolse educatie bieden voor die kindplaatsen die worden gerealiseerd met behulp van gemeentelijke subsidie.

 4. Deze garantie en compensatie te verlenen aan die kinderopvangorganisaties van peuteropvang met voorschoolse educatie die in het jaar 2020 een subsidie verleend hebben gekregen op basis van de gemeentelijke subsidieregeling ‘Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Veendam’.

 5. De garantie en compensatie toe te passen vanaf 16 maart 2020 en door te laten lopen zo lang de kinderopvang vanwege de COVID-19 crisis verplicht gesloten is, maar niet langer dan tot 1 juli 2020.

 6. Aan de garantie en compensatie een voorwaarde te verbinden.

 7. De betreffende kinderopvangorganisaties op de hoogte te stellen van uw besluit middels bijgaande brief.

Begroting 2020 Scholengroep OPRON

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de begroting 2020 Scholengroep OPRON

 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de begroting 2020 Scholengroep OPRON

 3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij Scholengroep OPRON

Werkwijze route dagbesteding voor jongeren in kwetsbare posities

Het college heeft besloten:

 1. De regionaal vastgestelde werkwijze Route Arbeid uit te breiden met de jongeren die in aanmerking komen voor dagbesteding.

 2. De voorgestelde Route Dagbesteding in een pilot met een voor de regio Oost-Groningen gezamenlijk aan te stellen functionaris verder te implementeren.

 3. Intergrip vanuit alle gemeenten in te zetten als communicatie- en monitoringsinstrument

Beleidsplan en begroting 2020 Winkler Prins

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het beleidsplan en begroting 2020 Winkler Prins

 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van het beleidsplan en begroting 2020 Winkler Prins

 3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen