Besluitenlijst Veendam 13 oktober 2020

Burgemeester Swierstra

Beantwoording raadsvragen Fractie VUK Sinterklaasviering i.r.t. Zwarte Piet

Het college heeft besloten:

 1. De vragen van de fractie VUK te beantwoorden.

 2. Hiervoor de bijgevoegde brief naar de gemeenteraad te sturen.

VNG ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota

Het college heeft besloten:

 1. Te reageren naar de VNG dat instemming gegeven wordt aan de voorgestelde inzet voor de komende cao-onderhandelingen.

Wethouder Schmaal

Promotie Centrum Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het verzoek van Stichting BIZ (zie bijlage 1).

 2. Een bedrag van € 5.000, =beschikbaar te stellen uit regulier budget.

 3. Aanvrager hierover per brief te informeren (zie bijlage 2).

Verzoek voor het toevoegen van een woning op het perceel van Beresteijnstraat 23 te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen voor het toevoegen van een woning op het perceel Van Beresteijnstraat 23 te Veendam;

 2. Deze in-principe-medewerking uit te spreken uit te spreken voor een periode van 2 jaren na verzending van de brief.

 3. Initiatiefnemer met bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw standpunt.

Verzoek voor het wijzigen van een hotelfunctie naar een woonfunctie op het perceel Beneden Westerdiep 19 – 21 te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen voor het realiseren van 8 appartementen op het perceel Beneden Westerdiep 19-21 te Veendam;

 2. Deze in-principe-medewerking uit te spreken voor een periode van 2 jaren na verzending van de brief;

 3. Initiatiefnemer met bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw standpunt.

Wob-verzoek inzake biovergister Borgercompagnie

Het college heeft besloten:

 1. De gevraagde stukken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) toe te zenden aan verzoeker met uitzondering van de al eerder toegezonden stukken en informatie die is bedoeld voor intern beraad en waarin persoonlijke beleidsopvattingen zijn verwerkt.

 2. Verzoeker hiervan op de hoogte te stellen via bijgevoegd besluit.

Voorontwerp bestemmingsplan Veendammer Poort N33

Het college heeft besloten:

 1. Het bijgevoegde voorontwerp bestemmingsplan vrij te geven voor inspraak en voor vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro

 1. De inspraakprocedure (bijgevoegd) conform vast te stellen;

 2. De in te dienen aanvraag omgevingsvergunning en het bestemmingsplan gecoördineerd te behandelen;

 3. De raad te informeren met bijgaande conceptbrief.

Wob-verzoek inzake biovergister Borgercompagnie

 1. De gevraagde stukken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) toe te zenden met uitzondering van de al eerder toegezonden stukken.

Wethouder Kleve

Vaststellen definitieve subsidie Biblionet Groningen 2019

Het college heeft besloten:

 1. Op grond van de jaarrekening 2019 van Biblionet Groningen de subsidies voor 2019 vast te stellen op € 634.900,-

 2. Biblionet middels bijgevoegde beschikking op de hoogte te brengen van uw besluit;

 3. De raad middels bijgevoegde brief te informeren over uw besluit.

Vaststelling definitieve subsidie 2019 Stichting Peuterwerk

Het college heeft besloten:

 1. Op grond van de jaarrekening 2019 van Stichting Peuterwerk de subsidie van 2019 vast te stellen op €550.259, -.

 2. Stichting Peuterwerk middels bijgevoegde beschikking op de hoogte brengen van uw besluit.

Uitvoeringsovereenkomst verwerven en inzetten van subsidies sub-arbeidsmarktregio Oost-Groningen 2021 – 2027

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met bijgaande uitvoeringsovereenkomst verwerven en inzetten van subsidies sub- arbeidsmarktregio Groningen.