Besluitenlijst Veendam 14 juli 2020

Burgemeester Swierstra

Jaarverslag Commissie van advies voor bezwaarschriften en klachten 2019

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag van de Commissie van advies voor bezwaarschriften en klachten 2019

75 jaar Verenigde Naties en Orange the World

Het college heeft besloten:

 1. Deel te nemen aan activiteiten rondom 75 jaar Verenigde naties.

 2. Het gemeentehuis daarvoor in de week van 19 tot en met 24 oktober 2020 blauw uit te lichten.

 3. Deel te nemen aan de ‘Orange the World’ campagne van UN Women.

 4. Het gemeentehuis daarvoor in de week van 25 november tot en met 10 december 2020 oranje uit te lichten.

Servicenormen De Kompanjie

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de servicenormen van De Kompanjie voor Veendam

 2. De raad middels bijgevoegde conceptbrief te informeren

Collegevoorstel Veendam bezwaar en beroep

Het college heeft besloten:

 1. In de periode tot 1 oktober 2020 het ondermandaat voor het nemen van een besluit op bezwaar te verlenen aan de concernmanager, ook als er sprake is van overschrijding van de wettelijke termijn of een (gedeeltelijke) gegrondverklaring.

 2. Tijdens het zomerreces van 2020 het mandaat voor het nemen van een besluit op beroep te verlenen aan een wethouder of de burgemeester, ook als er sprake is van de overschrijding van de wettelijke termijn of een (gedeeltelijke) gegrondverklaring.

Wethouder Schmaal

Hervatten invordering ondernemers en opleggen aanslagen ondernemers invorderen ten tijde van de coronacrisis

Het college heeft besloten:

 1. Per 1 augustus wordt gestart met het invorderen en opleggen van de gemeentelijke belastingen voor ondernemers.

 2. Aan ondernemers kan een langere periode worden voorgesteld (bijvoorbeeld een jaar) voor betaling belastingen (maatwerk).

 3. Aan wethouder Schmaal wordt mandaat gegeven voor opstellen brief aan ondernemers inzake dit onderwerp.

 4. Het voorgaande geldt ook voor de huurders van eigendommen van de gemeente.

 5. Voor wat betreft de BIZ, wordt overleg gevoerd met de Ondernemersvereniging over wel of niet opleggen van de aanslag.

Wethouder Grimbergen

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg

Het college heeft besloten:

 1. De Gemeenschappelijke Regeling tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Publieke Gezondheid & Zorg (PG & Z) vast te stellen onder voorbehoud van toestemming hiertoe van de raad

 2. Het bijgevoegde raadsvoorstel vast te stellen

Wethouder Wierenga

Parkeerplaatsen Aquapark, beantwoording brief Waterschap

Het college heeft besloten:

 1. De uitgaande brief aan Waterschap Hunze en Aa’s onder redactie stellen van wethouder Wierenga.

Wethouder Kleve

Vaststelling subsidie Veenkoloniaal Museum 2019

Het college heeft besloten:

 1. Op grond van de Jaarrekening 2019 van het Veenkoloniaal Museum de subsidie voor 2019 definitief vast te stellen op € 125.497,-

 2. Het Veenkoloniaal Museum middels bijgevoegde beschikking op de hoogte te brengen van uw besluit

 3. De raad conform bijgaande brief te informeren.