Besluitenlijst Veendam 15 december 2020

Burgemeester Swierstra

Begroting Zorg en Veiligheidshuis Groningen 2021

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de begroting 2021 van het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen (ZVHG).

Aanpassing Convenant AVZ en vaststelling Privacyreglement ZVHG

Het college heeft besloten:

 1. Het Convenant samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners Actiecentrum Veiligheid en Zorg 2019 e.v.’ wordt tekstueel op enkele onderdelen aangepast en wordt onder de naam ‘Convenant samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners Zorg- en Veiligheidshuis Groningen 2020 e.v.’ opnieuw aangegaan.

 2. Het daarbij behorende ‘Privacyreglement Zorg- en Veiligheidshuis Groningen 2020 e.v.’ wordt vastgesteld onder voorbehoud van vaststelling door de overige samenwerkingspartners in het ZVH Groningen en onder gelijktijdige intrekking van het eerder vastgestelde Privacyreglement van het Veiligheidshuis Groningen (2016).

 3. De burgemeester wordt gemachtigd om het ‘Convenant samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners Zorg- en Veiligheidshuis Groningen 2020 e.v. ‘ en het ‘Privacyreglement Zorg- en Veiligheidshuis Groningen 2020 e.v.’ te ondertekenen.

 4. Er wordt ingestemd met het door de Politie genomen besluit tot verstrekken van politiegegevens als bedoeld in artikel 20 van de Wet politiegegevens en de burgemeester van de zetelgemeente Groningen wordt mandaat verleend om dit besluit ter instemming namens de burgemeester van de gemeente Veendam te ondertekenen.

Vaststellen Strategisch Gemeentelijk Informatiebeveiligingsbeleid v1.0

Het college heeft besloten:

 1. Het Strategisch Gemeentelijk informatie-beveiligingsbeleid v1.0 vast te stellen

Provinciaal plan voor de opvang van vluchtelingen Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het Provinciaal plan voor de opvang van vluchtelingen Groningen;

 2. Dhr. S.B. Swierstra, Burgemeester Veendam, te mandateren en te machtigen om bij de volgende bestuurlijke regietafel vluchtelingen Groningen (d.d. 18 december 2020) namens de gemeente Veendam  in te stemmen met de vaststelling van dit plan.   

Wethouder Schmaal

Subsidie aan Stichting BIZ

Het college heeft besloten:

 1. De Stichting BIZ een voorlopige subsidie toe te kennen van € 139.474,-.

 2. Vooruitlopend op de eindafrekening een bedrag van € 95.370,- over te maken aan Stichting BIZ

 3. Aanvrager hierover via bijgaande brief (bijlage 4) te informeren

Communicatiecampagne omgevingswet

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de communicatiecampagne Omgevingswet.

 2. Kennis te nemen van de concept uitwerkingen.

 3. Het voor de communicatiecampagne resterende budget 2020, overhevelen naar 2021.

Subsidie stimuleringsregeling centrum Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Subsidieverzoek voor een bedrag van in totaal € 105.500,= definitief toe te kennen;

 1. Aanvrager hierover via bijgaande brief (bijlage 5) te informeren.

Raadsbrief en persbericht m.b.t. visie A7/N33

Het college heeft besloten:

 1. De raad te informeren over het opstellen van de visie A7/N33 conform bijgevoegde conceptbrief;

 2. In te stemmen met bijgevoegd persbericht.

Afwikkeling ISV 1 t/m 3

Het college heeft besloten:

 1. Conform bijgevoegde concept brief de provincie te verzoeken de ISV-middelen af te wikkelen.

Wethouder Grimbergen

Aanpassen jaarvergoeding RSR

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het reeds door RSR Revalidatieservices voor akkoord ondertekende onderhandelingsresultaat dat bestaat uit een aanpassing (verhoging) van de alomvattende aanneemsom met structureel € 45.471,- op jaarbasis met terugwerkende kracht per 1 januari 2020.

 2. De financiële gevolgen voor 2020 te verwerken in de jaarstukken 2020.

 3. De structurele financiële gevolgen, met ingang van 2021 te verwerken in de Voorjaarsnota 2021.

 4. Kennis te nemen van het Koersdocument ‘Partnership in verstrekkingen’ als integraal onderdeel van het onderhandelingsresultaat.

 5. Kennis te nemen van de brief ‘aanpassing alomvattende aanneemsom overeenkomst Wmo-hulpmiddelen’.

 6. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2021 akkoord te gaan met de uitvoering van het onderhandelingsresultaat.

Wethouder Wierenga

Basisrioleringsplan Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Het Basisrioleringsplan vast te stellen

 2. Ter kennisname aan de raad aan te bieden.

Afvalbeleid

Het college heeft besloten:

 1. Het gevoerde afvalbeleid voort te zetten en daartoe bijgevoegde “Notitie afvalbeleid” vast te stellen.

 2. De notitie afvalbeleid ter kennis neming aan de gemeenteraad te sturen.

Wethouder Kleve

Beantwoording raadsvragen SP fractie

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de raadsvragen van de SP fractie

 2. Bijgevoegde brief met antwoorden te versturen aan de gemeenteraad

Verkoop Ds. Petersenstraat 1-3 (voormalig schoolgebouw Ubbo Emmius) te Veendam.

Het college heeft besloten:

 1. Het perceel Ds. Petersenstraat 1-3 te Veendam (voormalig schoolgebouw Ubbo Emmius) te verkopen aan privépersoon mevrouw Alders, directrice van kinderopvangcentrum Hoi Pippeloi.

 1. De financiële afwikkeling te verantwoorden in de voorjaarsnota 2021.

 2. Er zal een afzonderlijk en aanvullende intentieverklaring komen(naast de koopovereenkomst) met afspraken over inzet voor maatschappelijke organisatie en leslokalen voor een periode van 10 jaar.