Besluitenlijst Veendam 15 september 2020

Burgemeester Swierstra

Digitale Toegankelijkheidsverklaring website

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de opgestelde digitale toegankelijkheidsverklaring;

 2. Het ondertekenen door de burgemeester van de digitale toegankelijkheidsverklaring;

 3. Het laten plaatsen van de digitale toegankelijkheidsverklaring op de websites in beheer van de gemeente Veendam voor 21 september 2020.

Beslissing op klacht

Het college heeft besloten:

 1. Een klacht gegrond te verklaren en drie aanbevelingen van de klachtencommissie over te nemen.

Voornemen tot vaststellen overgangsregeling rechtspositie en rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Het college heeft besloten:

 1. Tot het vaststellen van de volgende regelingen:

  1. Overgangsregeling rechtspositie voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Veendam;

  2. Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gemeente Veendam 2020;

 2. De voorgaande ‘rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de Gemeente Veendam 2004’ in te trekken;

 3. De twee regelingen genoemd bij 1. voor te leggen aan het Lokaal Overleg.

Wethouder Schmaal

Ontbinding Stichting Kerkstraat Veendam

Het college heeft besloten:

 1. De Stichting Kerkstraat Veendam te ontbinden.

Subsidieaanvraag voor Stimuleringsregeling Centrum

Het college heeft besloten:

 1. Aanvraag voor gevelverbetering voor een bedrag van € 7.500 toe te kennen.

 2. Aanvraag voor winkelverbetering voor een bedrag van € 3.751,40 toe te kennen.

 3. Aanvrager hierover via bijgaande brief (bijlage 3) te informeren.

Wethouder Grimbergen

Vaststellen subsidie St. Present 2019

Het college heeft besloten:

 1. De subsidie aan Stichting Present voor het jaar 2019 definitief vast te stellen op € 15.000,-

 2. Stichting Present van uw besluit op de hoogte te brengen door middel van bijgaande definitieve beschikking.

Vaststellen resultaten Ceo Wmo 2019

Het college heeft besloten:

 1. De uitkomsten van het Ceo Wmo over 2019 vast te stellen

 2. Deze uitkomsten aan te leveren bij onderzoek- en adviesbureau Enneüs

 3. De uitkomsten van het Ceo Wmo 2019 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad

 4. De uitkomsten van het Ceo Wmo 2019 ter kennisname aan te bieden aan de participatieraad

Besluitvorming burgerinitiatieven 2e kwartaal 2020

Het college heeft besloten:

 1. Voor twee initiatieven een bijdrage uit het fonds burgerinitiatieven toe te kennen

 2. Het initiatief van de activiteitencommissie Ommelanderwijk af te wijzen

 3. In te stemmen met de voorliggende conceptbrief voor de raad

Wethouder Kleve

Jaarverslag en jaarrekening 2019 van Winkler Prins

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag en jaarrekening 2019 van Winkler Prins

 2. Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van Winkler Prins ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad.

 3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.