Besluitenlijst Veendam 16 juni 2020

Wethouder Schmaal

Vaststelling bestemmingsplan "Havenstraat 1b te Veendam"

Het college heeft besloten:

  1. De raad voor te stellen: Het bestemmingsplan "Havenstraat 1b te Veendam" ongewijzigd vast te stellen.

  2. De raad voor te stellen: Voor het plangebied geen exploitatieplan vast te stellen.

  3. Het bijgaande raadsvoorstel, met bijbehorende verbeelding, regels, toelichting en bijlagen, vervat in het digitale gebiedsgerichte besluit met identificatienummer: NL.IMRO.0047.04BPHavenstr1b-0401 te agenderen voor de eerstkomende raadscyclus.

Wethouder Wierenga

Uitbreiding naamgeving “De Buffer”

Het college heeft besloten:

  1. Bijgevoegde tekening en conceptbesluit aan de gehele weg tussen de Tonckelweg en de Zoutweg de naam ‘De Buffer’ te geven, in aanvulling op het eerdere naamgevingsbesluit van 29 oktober 2013

  2. De gemeenteraad bij brief te informeren over dit besluit.

Wethouder Kleve

Zienswijze ontwerpbegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 van Wedeka bedrijven

Het college heeft besloten:

  1. De gemeenteraad voor te stellen akkoord te gaan met de zienswijze over de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 van Wedeka bedrijven zoals beschreven in de brief aan bestuur van Wedeka.

  2. Na vaststelling van de ontwerpbegroting en de meerjarenbegroting door het Algemeen Bestuur van Wedeka Bedrijven op 2 juli a.s. de financiële consequenties hiervan te verwerken in de gemeentebegroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024.