Besluitenlijst Veendam 17 maart 2020

Wethouder Schmaal

Verkoop bouwkavels Woellust

Het college heeft besloten:

  1. De resterende bouwkavels binnen de exploitatie Woellust aan de Catharinastraat, Duintjerlaan en de Sichtermanlaan (bijlage 1 kavelkaart) te verkopen.

Woellust exploitatie 2019, begroting 2020

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met bijgaande herziene exploitatie 2019, begroting 2020 (bijlage 1)

Ontwerpfase bestemmingsplan Pijlkruidstraat-Ericastraat

Het college heeft besloten:

  1. De beantwoording en verwerking van inspraak- en overlegreacties conform de (bijgevoegde) concept “ Reactienota inspraak en overleg ” vast te stellen

  2. Ambtshalve wijzigingen door te voeren ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan geen milieueffectrapportage (m.e.r.) op te laten stellen in het kader van de onderhavige bestemmingsplanprocedure

  3. Het ontwerpbestemmingsplan “Pijlkruidstraat-Ericastraat” samen met de ontwerpvergunning voor de 36 woningen van Acantus ter inzage te leggen

  4. De raad via bijgevoegde conceptbrief te informeren.

Wethouder Grimbergen

Brief aan raad over vertraging invoering abonnementstarief

Het college heeft besloten:

  1. De raad te informeren over de vertraging bij de invoering van het abonnementstarief.

  2. Bijgaande brief aan de raad vast te stellen.