Besluitenlijst Veendam 18 augustus 2020

Burgemeester Swierstra

Beslissing op Wob-verzoek

Het college heeft besloten:

  1. De gevraagde informatie openbaar te maken.

Jaarstukken Veiligheidsregio Groningen 2019

Het college heeft besloten:

  1. Neem kennis van de vastgestelde en ook door de accountant goedgekeurde jaarstukken van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen over 2019;

  2. De stukken worden met begeleidende brief ter kennisneming aan de raad gezonden.

Wethouder Schmaal

Wijzigingsplan Zuidwending 191-217 te Veendam

Het college heeft besloten:

  1. Het wijzigingsplan Zuidwending 191-217 te Veendam ongewijzigd vast te stellen;

  2. De vaststelling van het wijzigingsplan langs elektronische en op de gebruikelijke wijze bekend te maken.

Besluit op handhavingsverzoek inpassingsplan Windpark N33

Het college heeft besloten:

  1. Het verzoek om handhaving inzake inpassingsplan Windpark N33 af te wijzen via bijgaande brief.