Besluitenlijst Veendam 19 mei 2020

Burgemeester Swierstra

Consultatie Veiligheidsplan VRG 2020-2024

Het college heeft besloten:

 1. De Raad in de gelegenheid te stellen (aanvullend) wensen, reacties en/ of opmerkingen in te dienen op het (ontwerp) Veiligheidsplan Veiligheidsregio Groningen 2020-2024

 2. Burgemeester en secretaris bespreken in overleg met de griffie de route om de raad te horen en passen zo nodig het concept raadsvoorstel daar op aan.

Wethouder Schmaal

Wijzigingsplan Zuidwending 191-217 te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het ontwerp-wijzigingsplan voor het perceel Zuidwending 191-217 te Veendam

 2. Het ontwerp-wijzigingsplan ter inzage te leggen.

Raadsvragen fractie GemeenteBelangen inzake vaarreactie

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de ingekomen brief van de fractie GemeenteBelangen;

 2. Hierop via bijgevoegde brief te antwoorden.

Concept jaarstukken 2019 en ontwerpbegroting 2021 de Kompanjie

Het college heeft besloten:

 1. Op voorhand kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021 en concept Jaarstukken 2019 van de GR de Kompanjie.

 2. Nadat het Dagelijks Bestuur (DB) de ontwerpbegroting 2021 en concept Jaarstukken 2019 heeft vastgesteld (mits ongewijzigd) de stukken voor een zienswijze te verstrekken aan de raad

Wethouder Grimbergen

Vaststellen Dienstverleningsovereenkomst GGD 2020

Het college heeft besloten:

 1. De dienstverleningsovereenkomst GGD 2020 vast te stellen.

 2. De financiële gevolgen voor 2020 ad. € 14.581,- te verwerken in de Najaarsrapportage 2020.

 3. De structurele financiële gevolgen ad. € 14.581,- te verwerken bij het opstellen van de begroting 2021.

 4. Portefeuillehouder A. Grimbergen te machtigen de dienstverleningsovereenkomst te tekenen.

Wethouder Wierenga

Beantwoording vragen over sanering voormalige stortplaats "De Wigge" te Zuidwending

Het college heeft besloten:

 1. De vragen te beantwoorden middels bijgaande brief

Voorlopige Subsidie Stichting Peuterwerk (Ommewending, De Sleutel, In de Manne vanaf 1 maart 2020)

Het college heeft besloten:

 1. De voorlopige subsidie aan Stichting Peuterwerk voor het uitvoeren van de voorschoolse educatie en peuteropvang voor de locaties De Ommewending en De Sleutel voor de periode van 1 maart 2020 tot 4 juli 2020 vast te stellen op een bedrag van € 66.280, -

 2. De voorlopige subsidie aan Stichting Peuterwerk voor het uitvoeren van de voorschoolse educatie en peuteropvang voor de locatie In de Manne voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 april 2020 vast te stellen op een bedrag van € 12.822-.

 3. De voorlopige subsidie aan Prokino voor het uitvoeren van de voorschoolse educatie en peuteropvang voor de locatie De Sleutel voor de periode van 17 augustus 2020 tot 1 januari 2021 vast te stellen op een bedrag van € 11.118, -.

 4. Deze voorlopige subsidies van in totaal € 90.220, - te dekken uit de extra middelen Onderwijsachterstandenbeleid.

 5. De aanvraag van Stichting Peuterwerk voor het uitvoeren van de voorschoolse educatie en peuteropvang van 4 juli 2020 tot 1 augustus 2020 af te wijzen.

 6. Stichting Peuterwerk van uw besluit op de hoogte te brengen door middel van bijgaande brief.

 7. Prokino van uw besluit op de hoogte te brengen door middel van bijgaande brief.

 8. Financiële gevolgen van bovenstaande budgettair neutraal te verwerken bij de Najaarsrapportage 2020.

 9. Vooruitlopend op de vaststelling van de Najaarsrapportage 2020 de genoemde subsidies onder de punten 1,2 en 3 voorlopig te verstrekken.