Besluitenlijst Veendam 1 december 2020

Burgemeester Swierstra

Begroting Zorg en Veiligheidshuis Groningen 2021

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de begroting 2021 van het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen (ZVHG).

Wethouder Schmaal

Verkoop kavels Bastioneiland Noord

Het college heeft besloten:

 1. de vrije kavels gelegen op Bastioneiland Noord te verkopen voor de in dit voorstel genoemde prijzen

 2. de projectmatige kavels op Bastioneiland Noord te verkopen voor minimaal € 125,- per m2 excl. btw

 3. de financiële gevolgen te verwerken in de Jaarstukken 2020

Wethouder Wierenga

Memo verlenging continuïteitsafspraken doelgroepenvervoer

Het college heeft besloten:

 1. Voor de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020 de uitvoering van de continuïteitsafspraken voort te zetten volgens de huidige 80%-regeling.

 2. In te stemmen met de verlenging van de continuïteitsafspraken voor het Wmo-vervoer en Leerlingenvervoer tot 1 juli 2021, overeenkomstig de termijnen en doelen NOW 3

 3. In de komende maanden samen met Publiek Vervoer in overleg te treden met gecontracteerde vervoerders voor het opstellen van scenario’s “vervoer in de nieuwe werkelijkheid”

 4. Voor de periode 1 januari tot 1 juli 2021 de continuïteitsafspraken zo nodig te wijzigen in lijn met de te maken afspraken en daarbij rekening houdend met landelijke c.q. regionale ontwikkelingen

 5. De referentieperiode voor de continuïteitsbijdrage omzetgarantie conform de richtlijnen Europese commissie te bepalen op de maandomzetten van overeenkomstige maanden 2019 plus de NEA index van 2020 van 6,7%.

 6. Over de continuïteitsbijdrage omzetgarantie geen btw te berekenen

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Veendam 2021

Het college heeft besloten:

 1. Gewijzigd voorstel wordt verzonden naar de raad.