Besluitenlijst Veendam 20 oktober 2020

Burgemeester Swierstra

Aanwijzing en aanstelling toezichthouders DHW en APV

Het college heeft besloten:

 1. De toezichthouders van MB-All, zoals in het besluit staan opgenomen, aan te wijzen als toezichthouder ingevolge de APV en de Drank- en Horecawet;

 2. Deze personen tevens aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar met opsporingsbevoegdheid;

 3. De bij dit besluit behorende aanstellings- en aanwijzingsbesluiten vast te stellen;

 4. De aanstelling en aanwijzing met ingang van 13 oktober voor onbepaalde tijd vast te stellen.

Vaststellingsbesluit Gasjaar 2020-2021

Het college heeft besloten:

 1. Geen beroep in te stellen tegen het vaststellingsbesluit gasjaar 2020-2021;

 2. De inhoud van bijgevoegde reactiebrief vast te stellen;

 3. Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen te mandateren deze brief namens Veendam te versturen

 4. De uitgaande brief ter kennisgeving aan te bieden aan de raad;

Oprichting werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio’s

Het college heeft besloten:

 1. De raad voor te stellen om geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van deelname van de Veiligheidsregio Groningen aan de werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio’s.

Wethouder Schmaal

Verzoek voor toevoegen van 2 appartementen op het perceel Prins Hendrikplein 33 te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen voor het toevoegen van 2 appartementen op het perceel Prins Hendrikplein 33 te Veendam

 2. Deze in-principe-medewerking uit te spreken voor een periode van 2 jaren na verzending van de brief;

 3. Initiatiefnemer met bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw standpunt.

Belastingvoorstellen 2021

Het college heeft besloten:

 1. De gemeenteraad voor te stellen de volgende belastingverordeningen vast te stellen:

  1. Verordening Afvalstoffenheffing 2021;

  2. Verordening Rioolheffing 2021;

  3. Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2021;

  4. Legesverordening 2021;

  5. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021;

  6. Verordening Reinigingsrechten 2021;

  7. Verordening Marktgelden 2021;

  8. Verordening Precariobelasting 2021; en

  9. Verordening Reclamebelasting 2021.

 1. De gemeenteraad voor te stellen de volgende belastingverordeningen in te trekken:

  1. Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2020.

Gunning opdracht subsidieverwerving Nieuw- en vernieuwbouw Winkler Prins

Het college heeft besloten:

 1. De opdracht voor begeleiding subsidieregelingen nieuw- en vernieuwbouw conform bijgevoegde offerte te gunnen aan ASBR Subsidium.

Wethouder Grimbergen

Vaststellen Toetsingskaders Kwaliteit en Rechtmatigheid Zorg Wmo en Jeugdwet

Het college heeft besloten:

 1. Bijgaande toetsingskaders Kwaliteit en Rechtmatigheid Zorg Wmo en Jeugdwet vast te stellen.

 2. De kaders bekend te maken middels de hiervoor gebruikelijke kanalen.

Inkooptraject Algemene voorziening maatschappelijk ondersteuning 2022

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het traject inkoop Algemene voorziening maatschappelijke ondersteuning 2022

Regeling meerkosten corona

Het college heeft besloten:

 1. De meerkostenregeling Corona toe te passen voor gecontracteerde aanbieders Begeleiding en Dagbesteding tot en met 31 december 2020.

 2. Deze werkwijze ambtelijk te verlengen wanneer het Rijk opdracht geeft om de regeling ook na 31 december 2020 toe te passen.

 3. Voor de uitgevoerde productieverliesregeling voor Begeleiding en Dagbesteding geen uitzondering te maken voor de referentieperiode 2019.

 4. Het addendum vast te stellen bij het contract Ommelander waarin de rechtmatigheid wordt geregeld voor betalingen waar geen daadwerkelijke zorg tegenover stond in de Corona periode.

Aanvraag K.J. de Vriezestraat 1 Wildervank

Het college heeft besloten:

 1. De aanvraag van de Vossenburght om een woonzorgfunctie in voormalig Zorghotel Bareveld te realiseren, buiten behandeling te stellen

 2. De buiten behandelingstelling en de denkrichting met bijgaande brief mee te delen aan de aanvrager

Wethouder Kleve

Verzoek tot aanwijzen gemeentelijk monument

Het college heeft besloten:

 1. Het verzoek tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het voormalige schoolgebouw, locatie Bareveldstraat 33 te Veendam, af te wijzen.

 2. Verzoeker hierover te informeren via bijgevoegd besluit.