Besluitenlijst Veendam 21 april 2020

Burgemeester Swierstra

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Aardgasbuffer Zuidwending

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het ontwerpbesluit voor een omgevingsvergunning voor de Aardgasbuffer Zuidwending;

 2. Geen zienswijze op dit ontwerpbesluit in te dienen.

 3. De gemeenteraad hiervan in kennis te stellen.

Wethouder Schmaal

Aanvraag voor het toevoegen van een appartement op het perceel Stationsstraat 4 te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Het advies van de omgevingskamer te volgen en medewerking te verlenen aan het verzoek voor het toevoegen van 1 appartement op het perceel Raadhuisplein 1 te Veendam

 2. De aangevraagde omgevingsvergunning onder mandaat te verlenen

Subsidieaanvraag voor stimuleringsregeling centrum Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Aanvraag voor plansubsidie een bedrag van € 3.000,- toe te kennen.

 2. Aanvraag voor gevelverbetering voor een bedrag van € 22.500,- toe te kennen.

 3. Aanvraag voor winkelverbetering voor een bedrag van € 80.000,- toe te kennen.

 4. Aanvrager een voorschot van 25% ad € 26.375,- uit te betalen.

 5. Aanvrager hierover via bijgaande brief (bijlage 3) te informeren.

Wethouder Grimbergen

PG&Z Jaarrekening 2019 en Ontwerpbegroting 2021

Het college heeft besloten:

 1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z) voor kennisgeving aan te bieden aan de raad.

 2. De raad middels bijgevoegd concept-raadsvoorstel voor te stellen op de ontwerpbegroting 2021 PG&Z geen zienswijzen in te dienen.

 3. De financiële effecten van de ontwerpbegroting PG&Z 2021 ten opzichte van de begroting PG&Z 2020, betreffende een structurele hogere bijdrage ad. € 36.278,-, mee te nemen bij de actualisatie van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2020.

Wethouder Wierenga

Concept Regionale Energie Strategie Groningen (RES)

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de concept Regionale Energie Strategie Groningen (RES).

 2. De raad voor te stellen de concept Regionale Energie Strategie Groningen (RES) vast te stellen.

Ontwerp Meerjarenbegroting 2021-2024, begroting 2021 Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de Ontwerp Meerjarenbegroting 2021-2024 en begroting 2021 Publiek Vervoer Groningen Drenthe

 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de Ontwerp Meerjarenbegroting 2021-2024 en begroting 2021 Publiek Vervoer Groningen Drenthe

 3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij Publiek Vervoer Groningen Drenthe

 4. De structurele financiële effecten inzake de gemeentelijke bijdrage aan Publiek Vervoer vanaf 2021 ad. € 713,- te verwerken bij de Voorjaarsnota 2020

Jaarstukken 2019 Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 Publiek Vervoer Groningen Drenthe

 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarstukken 2019 Publiek Vervoer Groningen Drenthe

 3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Wethouder Kleve

Jaarstukken 2019, ontwerpbegroting 2021, toekomstplan 2021-2024 Volkskredietbank NO-Groningen en procesvoorstel Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019, de ontwerpbegroting 2021 en het toekomstplan 2021-2024 van de Volkskredietbank Noord-oost Groningen;

 2. De hogere bijdrage ad € 20.200,- voor 2021 structureel te verwerken in de actualisatie van de (meerjaren)begroting in de Voorjaarsnota 2020;

 3. Geen bezwaren over de jaarstukken 2019 en de ontwerpbegroting 2021 in te dienen bij het algemeen bestuur;

 4. De gemeenteraad te adviseren om geen bezwaar in te dienen over de jaarstukken 2019 en geen zienswijze te geven over de ontwerpbegroting 2021.

 5. Kennis te nemen van de bijgevoegde brief ‘procesvoorstel beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024’ en deze ter informatie aan de raad te versturen.