Besluitenlijst Veendam 21 januari 2020

Wethouder Schmaal

Overeenkomst accountantsdiensten boekjaar 2020

Het college heeft besloten:

  1. Bijgaand raadsvoorstel door te geleiden naar de raad ter besluitvorming

Ontwerpfase bestemmingsplan Leer- en Sportpark

Het college heeft besloten:

  1. De beantwoording en verwerking van inspraak- en overlegreacties conform de (bijgevoegde) concept “Reactienota inspraak en overleg” vast te stellen;

  2. Ambtshalve wijzigingen door te voeren ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan;

  3. Geen milieueffectrapportage (m.e.r.) op te laten stellen in het kader van de onderhavige bestemmingsplanprocedure;

  4. Het ontwerpbestemmingsplan “Leer- en Sportpark Veendam” samen met de ontwerpvergunning voor de schoolgebouwen ter inzage te leggen;

  5. 5. De raad via bijgevoegde conceptbrief te informeren.

Wethouder Grimbergen

Uitnodiging aan raad informerende bijeenkomst over gezondheid en beleid in Veendam

Het college heeft besloten:

  1. Bijgaande brief aan de raad vast te stellen.

  2. Conform voorstel

Beantwoording vragen SP

Het college heeft besloten:

  1. Brief ter beantwoording van vragen van de SP over bouwplannen Bareveld wordt vastgesteld.

  2. Brief aan de raad over de stand van zaken project Bareveld wordt vastgesteld.