Besluitenlijst Veendam 23 juni 2020

Wethouder Schmaal

Verkoop groenstrook nabij Rensel 44

Het college heeft besloten:

 1. De groenstrook nabij Rensel 44 te verkopen aan de eigenaren van Rensel 44.

 2. Het incidentele voordeel van € 1.496,- wegens verkoop te verwerken in de najaarsrapportage 2020.

Subsidieaanvraag stimuleringsregeling centrum Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Aanvraag voor gevelverbetering voor een bedrag van € 700,49 toe te kennen.

 2. Aanvrager hierover via bijgaande brief (bijlage 3) te informeren.

Vaststelling jaarstukken 2019 gemeente Veendam

Het college heeft besloten:

 1. De jaarstukken 2019 vast te stellen;

 2. De jaarstukken ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Wethouder Grimbergen

Vaststellen uitgangspunten subsidie Compaen 2021

Het college heeft besloten:

 1. De uitgangspunten voor de subsidie aan Compaen voor 2021 vast te stellen (zie bijlage 1)

Wethouder Kleve

Huisvesting Specialistisch Kindcentrum Veendam SO Margr. Hardenberg en SBO WimHet college heeft besloten:

 1. De ontwikkeling van het Specialistisch Kindcentrum Veendam SO Margr. Hardenberg en SBO Wim Monnereau niet door regelgeving te laten beperken.

 2. Vast te stellen dat door de samenwerking tussen het SO, SBO en zorgpartijen een unieke situatie is ontstaan, waardoor er geen sprake is van precedentwerking.

 3. Het tijdelijke lokaal met een oppervlakte van 76,2m2, dat in juli 2018 is geplaatst naast de SO Margr. Hardenbergschool, aan de onderwijsbestemming te onttrekken.

 4. Het tijdelijke lokaal te verhuren aan Cosis voor de duur van de huurovereenkomst die de Gemeente Veendam heeft met De Meeuw.

 5. Vast te stellen dat er in het in het Specialistisch Kindcentrum Veendam SO Margr. Hardenberg en SBO Wim Monnereau 2.237m2 onderwijsruimte beschikbaar is.

 6. Vast te stellen dat er in het Specialistisch Kindcentrum Veendam SO Margr. Hardenberg en SBO Wim Monnereau te weinig onderwijsruimte beschikbaar is.

 7. De aanvraag voor uitbreiding te honoreren en dit te realiseren door 2 groepen via medegebruik beschikbaar te stellen in de naastgelegen Praktijkschool van de Winkler Prins.

 8. De kosten van €12.000 voor tijdelijke toiletvoorzieningen te dekken uit het Arbo budget 6742310 en dit te verwerken bij de Najaarsrapportage 2020

 9. Een krediet van €105.000 beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke aanpassingen in de WP.

 10. De kapitaallasten van €6.600,- te dekken uit de verhuuropbrengsten van Cosis

 11. Vooruitlopend op de vaststelling van de Najaarsrapportage 2020 door de raadsvergadering uitvoering te geven aan bovenstaande en de raad hierover te informeren.