Besluitenlijst Veendam 24 maart 2020

Wethouder Schmaal

Aanvraag appartementen op het perceel Raadhuisplein 1 te Veendam

Het college heeft besloten:

  1. Het advies van de omgevingskamer te volgen en medewerking te verlenen aan het verzoek voor het toevoegen van een appartement op het perceel Raadhuisplein 1 te Veendam

  2. De aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen

Wethouder Wierenga

Beantwoording vragen fractie VUK m.b.t. sanering vuilstort Zuidwending

Het college heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de vragen van de fractie VUK, conform bijgevoegde conceptbrief

Wethouder Kleve

Vaststellen beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004

Het college heeft besloten:

  1. Ingaande 1 januari 2020 bijgaande ‘Beleidsregels Terugvordering en Invordering’ vast te stellen;

  2. Vanaf deze datum de vigerende beleidsregels in te trekken.

Beantwoording raadsvragen SP Fractie

Het college heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de vragen van de SP fractie door bijgevoegde brief