Besluitenlijst Veendam 24 november 2020

Wethouder Schmaal

Evaluatie Borgerswold zomer 2020

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van bijgaande evaluatie over de zomer 2020 in het Borgerswold

Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning herinrichten Leer- en sportpark.

Het college heeft besloten:

 1. Conform het advies van de bezwarencommissie en bijgevoegde concept-beschikking het ingediende bezwaarschrift deels niet ontvankelijk en deels ongegrond te verklaren

 2. Geen proceskostenvergoeding toe te kennen.

Vervolg principeverzoek woning en agrarisch bouwvlak Korte Akkers 41-42

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de “Landschappelijke inpassing Korte Akkers 41-42” d.d. 11 november 2020 als uitgangspunt voor een herziening van het bestemmingsplan;

 2. vooruitlopend op deze herziening in principe medewerking te verlenen aan herbouw van de aardappelberging (onderdeel Q van de inpassingstekening) met een tijdelijke afwijking;

 3. initiatiefnemers hierover te berichten met bijgevoegde conceptbrief.

Wethouder Grimbergen

Burgerinitiatieven 3e kwartaal

Het college heeft besloten:

 1. Voor een initiatief een bijdrage uit het fonds burgerinitiatieven toe te kennen

 2. Het initiatief voor de Talententraining af te wijzen

 3. In te stemmen met de voorliggende conceptbrief voor de raad

Compensatie regeling Ommelander Samenwerking oktober, november, december 2020

Het college heeft besloten:

 1. In de maanden oktober, november en december 2020 vanwege de genomen Corona maatregelen een aangepaste betalingsregeling toe te passen voor gecontracteerde aanbieders Begeleiding en Dagbesteding conform de productieverliesregeling zoals die is toegepast voor de periode 16 maart tot en met juni 2020.

 2. Onder voorbehoud van instemming door alle Ommelander colleges, het addendum vast te stellen bij het Ommelander contract, dat zowel de alternatieve inzet voor Begeleiding Groep en Begeleiding Individueel regelt, alsmede de rechtmatigheid van betalingen waar geen daadwerkelijke zorg tegenover stond in zowel de Corona periodes 16 maart tot en met juni 2020 als de maanden oktober tot en met december 2020.

 3. Deze beslispunten treden alleen in werking wanneer alle Ommelander gemeenten deze besluiten hebben genomen

Verdeelsleutel solidaire en gezamenlijke kosten jeugdhulp 2021-2022

Het college heeft besloten:

 1. De verdeelsleutel van 2019-2020 voor de solidaire uitgaven en gezamenlijke kosten jeugdhulp te continueren voor 2021 en 2022.

Preventiemiddelen 2020 (OGGZ en Maatschappelijke Opvang) regio Pekela/Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Het activiteitenplan 2020 vast te stellen.

 2. Het regiobudget te verdelen volgens de verdeelsleutel: Pekela € 64.356,- en Veendam € 138.279,-

 3. Het beschikbare budget 2020 voor Veendam ad. €138.279,- in te zetten voor de uitvoering van het activiteitenplan.

Wethouder Kleve

Vaststellen voorlopige subsidie Biblionet Groningen 2021

Het college heeft besloten:

 1. Voor 2021 een voorlopige subsidie te verlenen aan Biblionet Groningen t.g.v. bibliotheek Veendam ad € 617.944,-;

 2. Het bedrag ad € 617.944,- te dekken uit het budget Openbaar Bibliotheekwerk;

 3. Voor 2021 een incidentele voorlopige subsidie aan Biblionet Groningen te verlenen van € 59.450,- t.b.v. de ondersteuning van scholen bij de (taal)ontwikkeling van kinderen;

 4. Deze incidentele voorlopige subsidie van € 59.450 ,- te dekken vanuit de extra middelen Onderwijsachterstandenbeleid;

 5. Biblionet door middel van beschikkingen op de hoogte te brengen van de voorlopige-subsidietoekenningen;

 6. De raad in kennis te stellen van deze subsidiebeschikkingen.