Besluitenlijst Veendam 25 augustus 2020

Wethouder Schmaal

Ontwerpfase bestemmingsplan Buitenwoel (herziening)

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de wijzigingen ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan;
 2. Geen milieueffectrapportage (m.e.r.) op te laten stellen in het kader van de onderhavige bestemmingsplanprocedure;
 3. Het ontwerpbestemmingsplan “Buitenwoel herziening” ter inzage te leggen;
 4. Inspraak te verlenen op het concept beeldkwaliteitsplan;
 5. De raad via bijgevoegde conceptbrief te informeren.

Wethouder Kleve

Tijdelijke huisvesting gebruikers Dukdalf aan de Jacob Bruggemalaan

Het college heeft besloten:

 1. De notitie herhuisvesting gebruikers Dukdalf als kader vast te stellen.
 2. Een deel van het pand aan de Jacob Bruggemalaan 118 tijdelijk te verhuren aan de Centrale Wijkraad Sorghvliet (CWS) voor de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2023.
 3. Het pand ten behoeve van deze verhuur te verbouwen
 4. de incidentele kosten ad € 25.000 (excl. BTW) hiervan te dekken uit het totaalbudget groot onderhoud gebouwen
 5. de incidentele kosten ad € 6.500 voor verhuizing en revisie biljarts te dekken uit het budget accommodatie kosten.
 6. voor de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2023 een huuropbrengst ramen (naar rato) van € 9.000,- per jaar en voor dezelfde periode (budgettair neutraal) een stelpost actualisatie vastgoed opnemen.
 7. Dit te verwerken in de Najaarsrapportage 2020 en de primitieve begroting 2021.