Besluitenlijst Veendam 26 mei 2020

Wethouder Schmaal

Subsidieaanvraag voor Stimuleringsregeling centrum

Het college heeft besloten:

 1. 1.Aanvraag voor gevelverbetering voor een bedrag van € 418,50 toe te kennen.

 2. Aanvraag voor winkelverbetering voor een bedrag van € 3.054,89 toe te kennen.

 3. Aanvrager hierover via bijgaande brief (bijlage 3) te informeren.

 4. Dit soort initiatieven mee te nemen bij de evaluatie van de subsidieregeling.

Verzoek voor het toevoegen van een woning op het perceel Beneden Westerdiep 11 te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Het advies van de omgevingskamer te volgen en medewerking te verlenen aan het verzoek voor het toevoegen van een woning op het perceel Beneden Westerdiep 11 te Veendam

 2. Initiatiefnemer met bijgevoegde concept-brief te informeren over uw standpunt.

Wethouder Grimbergen

besluitvorming burgerinitiatieven 1e kwartaal 2020

Het college heeft besloten:

 1. Voor drie initiatieven een bijdrage uit het fonds burgerinitiatieven toe te kennen

 2. Eén voorstel af te wijzen

 3. Bijgevoegde beschikkingen te ondertekenen

 4. In te stemmen met de voorliggende conceptbrief voor de raad

Betaling Ommelander Samenwerking tijdens Corona

Het college heeft besloten:

 1. Tijdens de Corona periode een aangepaste betalingsregeling toe te passen voor gecontracteerde aanbieders Begeleiding en Dagbesteding.

 2. Deze werkwijze ambtelijk te verlengen wanneer het Rijk onder de zelfde voorwaarden als de eerste opdracht, opdracht geeft om de regeling ook na 31 mei 2020 toe te passen.

 3. Het addendum vast te stellen bij het contract Ommelander waarin de alternatieve inzet voor Begeleiding groep tijdens de Corona periode wordt geregeld.

Specifieke maatregelen Corona pgb Jeugd en Wmo

Het college heeft besloten:

 1. Specifieke maatregelen pgb Jeugd en Wmo te nemen conform de bijgevoegde brief met bijlage van VWS aan VNG van 3 april, kenmerk 1671077-203953-DMO (zie bij inleiding “de maatregelen in het kort”).

structurele bijdrage vereniging Groninger Dorpen

Het college heeft besloten:

 1. Het verzoek om een structurele bijdrage aan de vereniging Groninger Dorpen af te wijzen.

 2. In te stemmen met bijgevoegde brief aan de vereniging Groninger Dorpen vast te stellen en te verzenden.

Wethouder Wierenga

Mandatering voorlopige gunningsbesluit Europese Aanbesteding inkoop GAS aan gemeente Oldambt

Het college heeft besloten:

 1. Het College van B&W van de gemeente Oldambt door middel van bijgevoegd mandaatbesluit te mandateren voor de inkoop van aardgas voor de gemeente Veendam.

 2. Hiervoor het bijgevoegde mandaatbesluit te tekenen.

 3. Het College van B&W van de gemeente Oldambt conform het besluit te informeren.

Wethouder Kleve

Ledenraadpleging Cao SW 2020

Het college heeft besloten:

 1. Niet in te stemmen met bijgaand onderhandelaarsakkoord over de Cao voor de sociale werkvoorziening 2020.