Besluitenlijst Veendam 28 april 2020

Burgemeester Swierstra

Aanwijzen toezichthouders Algemene plaatselijke verordening (Apv)

Het college heeft besloten:

 1. Vijftien medewerkers van De Kompanjie te benoemen als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Veendam.

 2. Deze vijftien medewerkers aan te wijzen als toezichthouders Apv.

Wethouder Schmaal

Vestiging van een recht van opstal voor Stichting Kunstgras Veendam op een perceel grond aan de Ontspanningslaan 1

Het college heeft besloten:

 1. Op het perceel grond aan de Ontspanningslaan 1 te Veendam een recht van opstal te vestigen voor het slaan van een bron door Stichting Kunstgras Veendam.

Vormvrije m.e.r. beoordelingsbesluit uitbreiding melkrundveebedrijf op het perceel Korte Akkers 28 t

Het college heeft besloten:

 1. Geen milieubeoordelingsrapport op te stellen voor de uitbreiding van het melkrundveebedrijf op het perceel Korte Akkers 28 te Veendam

5G Netwerk

Het college heeft besloten:

 1. De bijgevoegde informerende brief over 5G aan te bieden aan de gemeenteraad

Wethouder Grimbergen

Kindcentrum Veendam - continueren Onderwijs Zorgklas

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de tussentijdse evaluatie van de pilot Onderwijs Zorggroep van het Kindcentrum Veendam.

 2. De pilot als voorziening voor de komende twee schooljaren te continueren.

 3. Voor bekostiging van de voorziening voor schooljaar 2020-2021 een verdeelsleutel van 50-50 voor te stellen aan de gemeente Midden-Groningen.

 4. De te verwachte kosten voor de jaren 2021 en voor 2022 ad € 37.000,- op jaarbasis (exclusief indexatie) ten laste te brengen van het jeugdhulpbudget.

Meerkosten huishoudelijke ondersteuning corona thuisteam

Het college heeft besloten:

 1. Bij Corona patiënten die thuis verpleegd worden de meest noodzakelijke Huishoudelijke Taken te laten uitvoeren door het Corona Thuisteam.

 2. De kosten voor deze Huishoudelijke Ondersteuning ingezet door het Corona Thuisteam ten laste te brengen van het budget voor huishoudelijke ondersteuning en vervolgens te declareren bij het Rijk vanuit de meerkostenregeling Corona.

 3. De financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken in de Najaar rapportage 2020.

Verlenging mandaat inkoop jeugdhulp 2021

Het college heeft besloten:

 1. Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke Regeling PG&Z voor 2021 te mandateren voor de uitvoering van de inkooprol in de jeugdhulp en bijbehorende beheer- en monitoringstaken, als basis voor de samenwerking in de jeugdhulp;

 2. De RIGG een structurele positie toe te kennen Kennis te nemen van de notitie “Stand van zaken inkoop jeugdhulp lokaal”

Wethouder Wierenga

Begroting 2021 SOZOG

Het college heeft besloten:

 1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de begroting 2021 van SOZOG

 2. De raad voor te de jaarrekening SOZOG 2019 voor kennisgeving aan te nemen

 3. De raad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen

 4. De structurele effecten te verwerken in de actualisatie van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2020.