Besluitenlijst Veendam 31 maart 2020

Wethouder Schmaal

Ontwerpbestemmingsplan Havenstraat 1b te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan "Havenstraat 1b te Veendam"

 2. Het ontwerpbestemmingsplan “Havenstraat 1b te Veendam” samen met de ontwerpvergunning voor de uitbreiding van de woningen ter inzage te leggen

 3. De raad via bijgevoegde brief te informeren

 4. Te besluiten dat er geen vormvrije m.e.r.- beoordeling noodzakelijk is.

Wethouder Grimbergen

Coulanceregeling contractpartijen Ommelander Samenwerking maart 2020

Het college heeft besloten:

 1. De coulanceregeling maart 2020 voor de uitvoerders van de contracten begeleiding Ommelander Samenwerking vast te stellen.

Wethouder Wierenga

Aanschaf snelheidsinformatiedisplay

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het aanschaffen van een snelheidsinformatiedisplay (SID).

 2. De raad te verzoeken hiervoor een krediet ad € 5.000 excl. BTW beschikbaar te stellen, ten laste van de post “incidenteel onvoorzien”

 3. Dit regelen bij de Voorjaarsnota 2020.

 4. Vooruitlopend op de besluitvorming hierover door de raad, akkoord te gaan met het geven van opdracht voor de levering van de SID.

Wethouder Kleve

AVG overeenkomst met de partners in de VSV/RMC organisatie

Het college heeft besloten:

 1. De bijgaande concept overeenkomst vast te stellen en te ondertekenen.

 2. De afdeling op te dragen een DPIA (Privacy Impact Analyse) uit te voeren op de aansluiting met gemeentelijke processen, leerplicht en het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters).