Besluitenlijst Veendam 6 mei 2020

Burgemeester Swierstra

Wob-besluit

Het college heeft besloten:

 1. Het Wob-verzoek van de inwoner toe te wijzen

 2. De namen van ambtenaren in het document onleesbaar te maken

 3. Het document te verstrekken via bijgevoegde beantwoordingsbrief

Wethouder Schmaal

Stimuleringsregeling

Het college heeft besloten:

 1. Het subsidieverzoek van de aanvrager voor een bedrag van € 750,00 toe te kennen.

 2. De aanvrager conform bijgaande conceptbrief te informeren.

Stimuleringsregeling detailhandel centrum Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Het subsidieverzoek van de aanvrager voor een bedrag van € 4.425,97 toe te kennen.

 2. De aanvrager conform bijgaande conceptbrief te informeren.

Huisvesting voedsel- en kledingbank

Het college heeft besloten:

 1. het pand aan de Boven Oosterdiep 141 voor een kostprijsdekkende huur te verhuren aan de Voedselbank

 1. Veendam en de Kledingbank Maxima Veendam;

 2. de kostprijsdekkende huur voor de voedsel- en kledingbank vast te stellen op respectievelijk

 3. € 20.800,- en € 12.200,-;

 4. de onder 2 genoemde huurpenningen niet in rekening te brengen bij de kleding- en voedselbank maar deze

 5. bedragen te oormerken als subsidie en deze bedragen in natura uit te keren in de vorm van gratis huisvesting;

 1. het pand ten behoeve van verhuur en het beoogde gebruik te verbouwen;

 2. de raad te verzoeken hiertoe een krediet van € 121.000,- beschikbaar te stellen en de kapitaalslasten ervan budgettair neutraal te verwerken;

 1. de structurele budgetten van € 33.000,- beschikbaar te stellen en dit voor € 28.000,- structureel te dekken uit het budget armoedebeleid middels een in natura uit te keren huisvestingssubsidie;

 2. de gemeente Pekela te verzoeken structureel € 5.000,- bij te dragen aan de huisvestingskosten van de kledingbank;

 3. per 1 januari 2020 geen subsidie meer te verstrekken aan de voedselbank anders zijnde dan de in natura uit te keren huisvestingssubsidie;

 4. per 1 juli 2020 of zoveel later dat de kledingbank het pand aan de Boven Oosterdiep 141 betrekt geen subsidie meer te verstrekken aan de kledingbank anders zijnde dan de in natura uit te keren huisvestingssubsidie;

 5. dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2020;

 6. vooruitlopend op de besluitvorming van de raad te starten met de verbouw van het pand.

Wethouder Grimbergen

Vaststellen raadsvoorstel nota gemeentelijk gezondheidsbeleid 2021-2026

Het college heeft besloten:

 1. Aan de raad voor te stellen de bijgevoegde nota gemeentelijk gezondheidsbeleid 2021-2026 vast te stellen.

Wethouder Kleve

Vaststelling Ondersteuningsroute Onderwijs Gemeente 2020

Het college heeft besloten:

 1. De Ondersteuningsroute Onderwijs gemeente uit 2014 in te trekken.

 2. De Ondersteuningsroute onderwijs gemeenten Groninger Ommelanden Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs 2020 vast te stellen.

Concept jaarrekening 2019 van Wedeka Bedrijven

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2019 van Wedeka bedrijven.

 1. De Raad voor te stellen om bij de vaststelling van de gemeentelijke jaarstukken 2019 een

 2. bedrag van € 134.070 geoormerkt toe te voegen aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR).

 3. Wedeka mee te delen dat de gemeente Veendam geen opmerkingen heeft met betrekking tot deze voorlopige jaarrekening.

 4. De jaarstukken ter kennisgeving voor te leggen aan de raad