Besluitenlijst Veendam 6 oktober 2020

Burgemeester Swierstra

Raadsvoorstel inzake verlenging ontheffing ingezetenschap wethouder Kleve

Het college heeft besloten:

 1. Bijgaand raadsvoorstel inzake de verlenging ontheffing van het vereiste van ingezetenschap van wethouder Kleve vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan de raad

Advies protocol CM – zoutwinning

Het college heeft besloten:

 1. Conform voorstel

Wethouder Schmaal

Beantwoording vragen m.b.t. werkzaamheden LSP

Het college heeft besloten:

 1. De vragenstellers conform bijgevoegde conceptbrief te beantwoorden.

De begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling werkorganisatie gemeente Pekela en Veendam (De Kompanjie) na wijziging

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de begroting 2020 na wijziging van De Kompanjie.

 2. De begroting 2020 van De Kompanjie na wijziging aanbieden aan de raad.

Vaststellen ontwerp programmabegroting 2021

Het college heeft besloten:

 1. De programmabegroting 2021 ter vaststelling aan te bieden aan de raad

 2. De nieuw gefaseerde onttrekkingen voorziening riool te hanteren

 3. De nog niet gestarte vervangingsinvesteringen van voor 2021 te bevriezen in 2021

 4. Vanaf 2022 te stoppen met het gesloten stelsel Sociaal Domein

 5. De PM-onderdelen op de MOT-lijst nader te onderzoeken en te betrekken bij het opstellen van de voorjaarsnota ten behoeve van de begroting 2022 – 2025

 6. De wijkfunctie Meridiaan stop te zetten

 7. De BUIG-beschikking alsnog incidenteel te verwerken in de primitieve begroting 2021

Najaarsrapportage 2020

Het college heeft besloten:

 1. De Najaarsrapportage 2020 aan de raad ter vaststelling aanbieden.

Wethouder Grimbergen

Brief aan de raad over Wmo 2019

Het college heeft besloten:

 1. Brief aan de raad over Wmo 2019 vast te stellen.

Wethouder Wierenga

Wob- verzoek met betrekking tot het verplaatsen van een speeltuin aan de Sallandlaan

Het college heeft besloten:

 1. Het Wob- verzoek toe te wijzen en de gevraagde documenten openbaar te maken.