Besluitenlijst Veendam 7 april 2020

Wethouder Schmaal

Aanvraag voor het wijzigen van de bestemming op het perceel Kerkstraat 68 te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Het advies van de omgevingskamer te volgen en in principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het wijzigen van een detailhandelsfunctie naar een woonfunctie op het perceel Kerkstraat 68 te Veendam;

 2. Deze in-principe-medewerking uit te spreken voor een periode van 2 jaar na verzending van de brief;

 3. Algemene ruimtelijke en stedenbouwkundige randvoorwaarden te gaan opstellen bij functiewijzigingen in het transformatiegebied;

 4. Initiatiefnemer te informeren middels bijgevoegde brief.

Verzoek voor het wijzigen van de bestemming van de AE Kerk te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Het advies van de omgevingskamer te volgen en in principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het wijzigen van de maatschappelijke functie naar een woonfunctie op het perceel AE straat 1 te Veendam

 2. Deze in-principe-medewerking uit te spreken voor een periode van 2 jaar na verzending van de brief.

 3. Initiatiefnemer te infomeren middels bijgevoegde brief

Wethouder Grimbergen

Samenwerken aan participatie; Visie en routeplanner Participatieraad

Het college heeft besloten:

 1. 1.De visie op participatie en de gezamenlijke werkwijze via de routeplanner vast te stellen

 2. 2.De notitie 'Samenwerken aan participatie' vast te stellen.

De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

Het college heeft besloten:

 1. 1.Uitvoering te geven aan het project “De aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

 2. 2.Een bedrag van €65.491,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project en dit te dekken uit de hiertoe beschikbaar gestelde middelen vanuit de centrumgemeente

 3. 3.De financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken in de Voorjaarsnota 2020

 4. 4.De niet bestede middelen in de jaarstukken toe te voegen aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) en in de Voorjaarsnota beschikbaar te stellen, totdat het project is afgerond (per 1-4-2021).

Wethouder Wierenga

Erkennen waterbodemkwaliteitskaart Hunze en Aa's

Het college heeft besloten:

 1. De bijgevoegde waterbodemkwaliteitskaart PFAS te erkennen.

 2. Het waterschap hier middels bijgevoegde brief over te informeren.

 3. De raad hier middels bijgevoegde brief over te informeren.

Ontwerpbegroting 2021 Omgevingsdienst Groningen (ODG)

Het college heeft besloten:

 1. De ontwerpbegroting 2019 van de ODG voor te leggen aan de gemeenteraad en de raad voor te stellen daarop geen zienswijzen in te dienen.