Besluitenlijst Veendam 7 juli 2020

Burgemeester Swierstra

Overeenkomst Groningen-NAM

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het voorstel van de Commissie Bodemdaling door Aardgaswinning;

 2. Akkoord te gaan met bijgevoegde overeenkomst en deze ondertekend retour te sturen naar de Commissie Bodemdaling door Aardgaswinning.

Aanwijzing en aanstelling toezichthouders DHW en APV

Het college heeft besloten:

 1. De toezichthouders van MB-ALL, zoals in het besluit staan opgenomen, aan te wijzen als toezichthouder ingevolge de APV en de Drank- en Horecawet;

 2. Deze personen aan tevens aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar met opsporingsbevoegdheid;

 3. De bij dit besluit behorende aanstellings- en aanwijzingsbesluiten vast te stellen;

 4. De aanstelling en aanwijzing met ingang van 1-7-2020 voor onbepaalde tijd vast te stellen.

Vaststellingsbesluit Operationele Strategieën Groningen gasveld 2020-2021

Het college heeft besloten:

 1. Wethouder Henk Jan Schmaal te mandateren namens het college van burgemeester en wethouders van Veendam een zienswijze vast te stellen voor het vaststellingsbesluit Operationele Strategieën Groningen gasveld 2020-2021

 2. Bij afwezigheid van wethouder Henk Jan Schmaal gaat het mandaat over naar wethouder Wierenga.

Wob-besluiten ministerie van Economische Zaken en Klimaat / SodM

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Staatstoezicht op de Mijnen;

 2. Geen zienswijze op beide Wob-besluiten in te dienen.

Wethouder Schmaal

Het uitsplitsen van de mogelijkheden om af te wijken van het bestemmingsplan voor het verlenen van omgevingsvergunningen

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met voorgestelde beleidslijn en de bijgesloten lijst om medewerking te verlenen aan omgevingsvergunningen met behulp van een afwijking.

Verzoek tot aankoop grond t.b.v. transformatorhuisje Boven Westerdiep

Het college heeft besloten:

 1. De groenstrook nabij Boven Westerdiep 10 te verkopen aan Enexis B.V. ten behoeve van de plaatsing van een transformatorhuisje.

 2. Het incidentele voordeel van € 1.150,- wegens verkoop te verwerken in de najaarsrapportage 2020.

Verzoek uitbreiden bestaand stedelijk gebied

Het college heeft besloten:

 1. Brief aan Gedeputeerde Staten van Groningen met betrekking tot het verzoek om de begrenzing van het bestaand stedelijk gebied ter plaatse van de Veendammer Poort N33 aan te passen, wordt in handen gesteld van wethouder Schmaal.

Aanpassingen vaarrecreatie

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het plaatsen van twee vlaggenmasten in de jachthaven Molenstreek;

 2. In te stemmen met het plaatsen van een nieuw verwijzingsbord bij de jachthaven in Wildervank;

 3. De kosten hiervoor vanuit de bestaande middelen te bekostigen.

Wethouder Grimbergen

Voortzetting Zonnebloemauto 2020

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het tekenen van een nieuwe overeenkomst voor drie jaar ingaande 12 juli 2020 voor het faciliteren van een Zonnebloemauto in Oost-Groningen (co-financiering);

 2. De portefeuillehouder Wmo te machtigen de overeenkomst te tekenen;

 3. De kosten van €2.690,- per jaar te dekken binnen de reguliere Wmo budgetten.

Ledenraadpleging VNG rechtzetten van de scheefheid in de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Het college heeft besloten:

 1. niet in te stemmen met:

  • het voorstel om de marktwaarde van het DAEB-bezit als verdeelsleutel voor de obligolening te hanteren;

  • het toepassen per 1 januari 2021 van de marktwaarde van het DAEB-bezit als verdeelsleutel voor nieuwe leningen (inclusief herfinancieringen);

  • het toepassen per 1 januari 2021 van de marktwaarde van het DAEB-bezit als verdeelsleutel voor bestaande leningen.

Wethouder Wierenga

Memo verlenging bevoorschotting vervoerders

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de verlenging van de huidige 80% regeling bevoorschotting voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020, te verlengen tot 1 juli 2020 in verband met de gewenste continuïteit van de vervoerders

 2. De uitvoering van de bevoorschotting tot 1 juli 2020 te bepalen op de vastgestelde 80% regeling voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 met referentieweek 10 van het jaar 2020.

 3. In te stemmen om voor de periode 1 juli 2020 tot 1 oktober 2020 de huidige 80 %-regeling bevoorschotting te continueren. De referentieperiode wordt bepaald op de gemiddelde maandomzet periode juli 2019 tot en met september 2019 plus de NEA index van 2020 van 6,7%. De bevoorschotting Leerlingenvervoer wordt per 1 juli beëindigd.

 4. De vervoerders in kennis te stellen van uw genomen besluit.

Wethouder Kleve

Bezwaren Peuterwerk

Het college heeft besloten:

 1. Peuterwerk een vergoeding te betalen €161.697 Deze vergoeding wordt overgemaakt na ondertekening van de bijgevoegde overeenkomst (bijlage 2)

 2. Dit voor een bedrag van €143.332,- te dekken het vanuit de jaarrekening 2019 geoormerkt toegevoegde bedrag voor Onderwijsachterstanden-beleid aan de Algemene Bestemmingsreserve.

 3. Dit voor een bedrag van €18.365,- te dekken vanuit de extra middelen Onderwijsachterstanden- beleid 2020.

 4. De financiële consequenties van bovenstaande te verwerken in de Najaarsrapportage 2020.