Besluitenlijst Veendam 8 december 2020

Wethouder Schmaal

Gewijzigde Leidraad Invordering gemeente Veendam 2021

Het college heeft besloten:

  1. De bijgevoegde Leidraad Invordering gemeente Veendam  2021 vast te stellen.

  2. Het besluit in werking te laten treden met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Verkoop Groenstrook Acacialaan 9 Wildervank

Het college heeft besloten:

  1. De groenstroken nabij Acacialaan 9 te verkopen voor € 3.400,-- aan de eigenaar van Acacialaan 9 Wildervank.

  2. Het incidentele voordeel van € 3.400,- wegens verkoop te verwerken in de Voorjaarsnota 2021.

Sportnota 'Samen brengen we Veendam in beweging' 2021-2026

Het college heeft besloten:

  1. Aan de raad voor te stellen om de Sportnota 'Samen brengen we Veendam in beweging' 2021-2026 vast te stellen.

Conform voorstel met inachtneming van beslispunt 2. In tekst in overleg met portefeuillehouders Schmaal en Grimbergen nog enkele passages aanbrengen inzake integraliteit sport met overige beleidsvelden zoals welzijn en gezondheid.

Wethouder Wierenga

Hondenpoepbeleid

Het college heeft besloten:

  1. Vast te houden aan het gevoerde hondenpoepbeleid.

  2. De raad via bijgevoegde brief te informeren over het gevoerde hondenpoepbeleid.