Besluitenlijst Veendam 8 september 2020

Burgemeester Swierstra

Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 binnen het kader van Interbestuurlijk Toezicht (IBT)

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van onze reactie op de IBT beoordeling 2018 archief gemeente Veendam

  2. De rapportage IBT ( ingevulde KPI's (Kritische Prestatie Indicatoren) over 2019) vast te stellen

  3. De ingevulde KPI's over 2019 tezamen met onze reactie op de IBT beoordeling 2018 aan de raad te sturen

IBT jaarschijf 2020

Het college heeft besloten:

  1. De bijgevoegde rapportages vast te stellen.

Wethouder Grimbergen

Jaarrekening en jaarverantwoording Compaen 2019

Het college heeft besloten:

  1. Op basis van de jaarrekening en de jaarverantwoording2019 het subsidiebedrag voor de basissubsidie aan Compaen van 2019 vast te stellen op € 1.959.600,-

  2. Een bedrag van € 19.946,- terug te vorderen

  3. De jaarrekening, jaarverantwoording en jaarverslag 2019 van Compaen ter kennisname te sturen naar de gemeenteraad met bijgevoegde concept aanbiedingsbrief.

Bodemkwaliteitskaart PFAS zone 2 Provincie Groningen

Het college heeft besloten:

  1. De bodemkwaliteitskaart zone 2 van de provincie Groningen vast te stellen

  2. De gemeenteraad met behulp van bijgevoegde brief te informeren