Besluitenlijst Veendam 9 juni 2020

Wethouder Schmaal

Verhuur Jakob Bruggemalaan 118

Het college heeft besloten:

 1. Een gedeelte van het pand Jakob Bruggemalaan 118 in afgeslankte vorm en onder gewijzigde voorwaarden (opnieuw) te verhuren aan Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Midden en Oost Groningen voor de huisvesting van PICTO

 2. De structurele opbrengstenderving van € 5.400,- te verwerken in de najaarsrapportage 2020

Verkoop groenstrook nabij Geert Teisstraat 2

Het college heeft besloten:

 1. De groenstrook nabij Geert Teisstraat 2 te verkopen aan de eigenaren van Geert Teisstraat 2.

 2. Het incidentele voordeel van € 1.938,- wegens verkoop te verwerken in de najaarsrapportage 2020.

Stimuleringsregeling centrum Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Aanvraag voor winkelverbetering voor een bedrag van € € 5.618,74 toe te kennen.

 2. Aanvrager hierover via bijgaande brief (bijlage 3) te informeren.

verzoek voor 2 appartementen Beneden Oosterdiep 143 te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Het advies van de omgevingskamer te volgen en in principe medewerking te verlenen aan het toevoegen van twee appartementen op het adres Beneden Oosterdiep 143;

 2. Deze in-principe-medewerking uit te spreken voor een periode van twee jaar na verzending van de brief;

 3. Initiatiefnemer te infomeren middels bijgevoegde brief.

Verkeersremmende maatregelen Borgerswold

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met aanvullende snelheidsbeperkende verkeersmaatregelen in het Borgerswold

 2. Hiertoe een incidenteel budget van € 28.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene Bestemmingsreserve.

 3. Dit te verwerken in de Najaarsrapportage 2020

 4. De maatregelen vooruitlopend op besluitvorming door de raad uit te voeren.

 5. Tevens kennis te nemen van de evaluatie 2019 en advies maatregelen 2020

Beantwoording raadsvragen jaarstukken 2019 en voorjaarsnota 2020

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de antwoorden op de vragen.

 2. De antwoorden door te sturen naar de raad.

Wethouder Grimbergen

Coulanceregeling AVB april mei 2020

Het college heeft besloten:

 1. Voor de maanden april en mei 2020 een aangepaste betalingsregeling toepassen voor de uitvoerders van de algemene voorziening begeleiding (AVB).

 2. Deze werkwijze ambtelijk te verlengen wanneer het Rijk opdracht geeft om de regeling ook na 31 mei 2020 toe te passen.

Wethouder Wierenga

Evaluatie en herijking vervoersmodel Publiek Vervoer

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen om, op basis van artikel 22 Vervoersovereenkomst, de eventuele malussen/boetes niet op te leggen tot 1 oktober 2019.

 2. In te stemmen om, op basis van artikel 5 van de vervoersovereenkomst, een onderzoek te laten doen naar aanpassing van de rekenregels betreffende de malussen/boetes en betreffende de afrekensystematiek

 3. In te stemmen om gedurende de uitvoering van het onderzoek en het opvolgende besluitvormingsproces het kwaliteitsniveau wel te laten monitoren door GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe, maar het sanctioneren voorlopig aan te houden tot definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden.

 4. De evaluatie en herijking vervoersmodel Publiek Vervoer ter kennis te brengen van de raad.

Wethouder Kleve

Aanvraag aanvullende uitkering 2019 op grond van de vangnetregeling BUIG

Het college heeft besloten:

 1. Een aanvraag in te dienen bij de Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet voor een aanvullende uitkering ad € 33.600,- op grond van de vangnetregeling 2019.

 2. De raad te informeren welke maatregelen en acties zijn ingezet om het tekort te beperken c.q. te reduceren en ook instemming hierop te vragen.

 3. De raad te verzoeken het uiteindelijke aanvraagformulier te ondertekenen om zodoende te kunnen overgaan tot het indienen van de aanvraag bij de Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet.

Verlenging route Rubicon

Het college heeft besloten:

 1. De huidige route Rubicon voor twee groepen te verlengen met 2 schooljaren;

 2. De kosten van € 80.000,- per schooljaar te dekken uit het Participatiebudget.