Besluitenlijst 11 mei 2021

Burgemeester Swierstra

Aandelen GRID overdracht

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de overdracht van de aandelen GRID vanuit de Kompanjie aan GRID NV

 2. Akkoord te gaan met de aandelenverwerving GRID van respectievelijk 4.500 aandelen door de gemeente Pekela (10%) en 13.500 aandelen door de gemeente Veendam (30%) in GRID NV

Jaarstukken 2020 De Kompanjie

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de concept ontwerpjaarrekening 2020, saldo € 560.196 positief;

 2. Na afronding van de accountantscontrole de definitieve ontwerprekening t.b.v. het geven van zienswijzen doorzenden aan de colleges van B&W en de gemeenteraden van Veendam en Pekela;

 3. Na ontvangst van de zienswijzen de ontwerprekening aan te bieden aan het AB ter vaststelling.

Wethouder Schmaal

Renovatiekredieten velden toevoegen aan LSP krediet

Het college heeft besloten:

 1. De raad bij Voorjaarsnota 2021 voor te stellen om de kredieten voor de renovatie van de sportvelden (respectievelijk € 75.000,-, € 120.000,- en € 60.000,-) in het totaal € 255.000,- toe te voegen aan het krediet voor Leer- en Sportpark (LSP).

Inkooptrajecten resterende werkzaamheden Leer- en Sportpark (LSP)

Het college heeft besloten:

Voor de Vernieuwbouw Raadsgildenlaan:

 1. De opdracht Adviseur Installaties te gunnen aan Nijeboer Hage;

 2. De opdracht Architect te gunnen aan 19Het Atelier;

Voor het realiseren van een Athletic Skills Model (ASM):

 1. De opdracht voor het grondwerk en coördinatie te gunnen aan Aannemer Koen Meijer;

 2. De opdracht voor de opbouw – kunstgras te gunnen aan KSP uit Lelystad als hoofdaannemer en voor de calanstandics elementen, Barpromania uit Emmen als onderaannemer;

 3. De opdracht voor de opbouw - waveline en pumptrack: te gunnen aan Velo Solutions uit Wijk bij Duurstede;

 4. De opdracht voor de opbouw - Skatepark i.c.m. Freerunning elementen te gunnen aan Stedon;

 5. Voor de punten 1, 2, 3, 4 en 6 af te wijken van het eigen aanbestedingsbeleid conform bijgevoegde memoInkooptrajecten resterende werkzaamheden LSP.

Wethouder Grimbergen

Aanvraag Volkshuisvestingsfonds regio Oost-Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds;

 2. Voor het gemeentelijk deel cofinanciering (maximaal € 855.000,-) garant te staan voor deze aanvraag;

 3. Ingeval van honorering van de aanvraag het gemeentelijk deel cofinanciering (verdeeld over 10 jaar) te dekken binnen bestaande middelen.

Wethouder Wierenga

Jaarstukken 2020 Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

 2. De raad de stukken ter informatie aan te bieden bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2022.

Meerjarenbegroting 2022-2025 begroting 2022

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de Ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025 en begroting 2022 Publiek Vervoer Groningen Drenthe

 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de Ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025 en begroting 2022 Publiek Vervoer Groningen Drenthe

 3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij Publiek Vervoer Groningen Drenthe

 4. De structurele financiële effecten inzake de gemeentelijke bijdrage aan Publiek Vervoer ad. € 639,- te verwerken in de (meerjaren)begroting 2022.

 5. De raad de jaarstukken 2020 Publiek Vervoer ter informatie aan te bieden.

Verlenging continuïteitsafspraken doelgroepenvervoer tot 1 juli 2021

Het college heeft besloten:

 1. Voor de uitvoering van de bevoorschotting van de continuïteitsbijdrage Publiek Vervoer in de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 te kiezen voor Scenario 2 in aangepaste vorm, zoals aangegeven in de notitie ‘Scenario’s nieuwe werkelijkheid’;

 2. De referentieperiode voor de berekening bevoorschotting continuïteitsbijdrage 2021 te baseren op de overeenkomstige maanden 2019;

 3. De definitieve vaststelling continuïteitsbijdrage 2021 achteraf te laten plaatsvinden, op basis van daadwerkelijke schade van de vervoerders n.a.v. de COVID-19 problematiek en gemaximeerd tot het percentage zoals opgenomen in het bovengenoemde gewijzigde Scenario 2, alsmede onder voorbehoud van en conform (eventuele striktere) voorwaarden van het (toekomstig) besluit Europese Commissie doelgroepenvervoer.

Advies participatieraad beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies van de participatieraad bij het beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024

 2. De bijgaande brief vast te stellen en aan de participatieraad te versturen als schriftelijke reactie op het advies

Wethouder Kleve

Subsidie VE en peuteropvang 2021 Kindercentrum Hoi Pippeloi

Het college heeft besloten:

 1. De voorlopige subsidie aan Kindercentrum Hoi Pippeloi voor het uitvoeren van de voorschoolse educatie en de peuteropvang in 2021 vast te stellen op een totaalbedrag van € 119.059,-

 2. Deze voorlopige subsidie te dekken binnen de reguliere budgetten Peuterspeelzalen en Onderwijsachterstandenbeleid

 3. Kindercentrum Hoi Pippeloi van uw besluit op de hoogte te brengen door middel van bijgaande brief.

Conceptbegroting Wedeka Bedrijven 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025

Het college heeft besloten:

 1. de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting van Wedeka Bedrijven voor 2022 en de meer-jarenbegroting 2023-2025 naar voren te brengen

 2. de raad voor te stellen geen zienswijze naar voren te brengen.

 3. Na vaststelling van de ontwerpbegroting en de meerjarenbegroting door het Algemeen Bestuur van Wedeka Bedrijven de financiële gevolgen hiervan te verwerken in de gemeentebegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025.