Besluitenlijst 12 oktober 2021

Wethouder Schmaal

Verzoek voor het splitsen van een woning op het perceel Kerkstraat 50C te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen voor het splitsen van een woning op het perceel Kerkstraat 50c te Veendam

 2. Deze in-principe-medewerking uit te spreken voor een periode van twee jaren na verzending van de brief

 3. Initiatiefnemer te informeren middels bijgevoegde conceptbrief

Conform.

Wijzigen bestemming (deel) perceel Beneden Westerdiep 20 van 'agrarisch' naar 'wonen'

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het wijzigen van de bestemming van 'agrarisch' naar 'wonen' voor het perceel aan de Beneden Westerdiep 20 te Veendam;

 2. Initiatiefnemer met bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw standpunt.

Conform.

Verzoek voor het realiseren van een bewaarschuur op het perceel Torenstraat 67 te Wildervank

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen voor het realiseren van een bewaarschuur op het perceel Torenstraat 67 te Wildervank;

 2. Initiatiefnemers met bijgevoegde conceptbrief te informeren over het standpunt;

 3. Belanghebbenden met bijgevoegde conceptbrief te informeren over het standpunt.

Conform.

Stimuleringsregeling detailhandel

Het college heeft besloten:

 1. Bij de Najaarsrapportage 2021 een bedrag van € 250.000,- beschikbaar te stellen voor de subsidieregeling stimulering detailhandel Veendam.

 2. De subsidieregeling stimulering detailhandel Veendam 2018 aan te passen.

 3. Na vaststelling van de aangepaste regeling, door de gemeenteraad, nieuwe subsidieverzoeken in behandeling nemen.

Conform.

Najaarsrapportage 2021

Het college heeft besloten:

 1. De Najaarsrapportage 2021 aan de raad ter vaststelling aanbieden.

Conform.

Vaststellen ontwerp programmabegroting 2022

Het college heeft besloten:

 1. De programmabegroting 2022 ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Conform.

Wethouder Grimbergen

Raadsvragen fractie GemeenteBelangen Veendam m.b.t. Beneden Oosterdiep 141 en 143 te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met beantwoording van de vragen middels een schriftelijke reactie conform bijgevoegde conceptbrief.

 2. De schriftelijke reactie te delen met de raad middels bijgevoegde conceptbrief.

Conform.