Besluitenlijst 13 april 2021

Burgemeester Swierstra

Bovenregionale brief aan IMG over rapport diepe bodemdaling TNO/TU Delft

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de inhoud van de regionale brief;

 2. Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen te mandateren om de brief namens de gemeente te ondertekenen;

 3. Gedeputeerde Staghouder te mandateren om de brief, afhankelijk van de uitkomsten van een bestuurlijk overleg op 8 april 2021, aan te passen.

Wethouder Grimbergen

Wijkontwikkelplan Noordwest

Het college heeft besloten:

 1. Opdracht te verstrekken om een uitvoeringsprogramma voor het wijkontwikkelplan Noordwest op te stellen;

 2. De raad voor te stellen hiervoor een bedrag van € 150.600,- beschikbaar te stellen ten laste van het geoormerkte deel uit de Algemene Bestemmingsreserve voor de gebiedsgerichte aanpak (GGA) uit de Menukaart RWLP;

 3. Dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2021;

 4. Vooruitlopend op het raadsbesluit starten met het opstellen van het uitvoeringsprogramma.

Opgaven wonen 2021

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met extra inzet voor de opgaven in het taakveld wonen in 2021;

 2. De raad voor te stellen hiervoor een incidenteel budget € 30.000,- beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de stelpost DU bevolkingsdaling 2021;

 3. Dit te verwerken in de Voorjaarsnota;

 4. Vooruitlopend op het raadsbesluit akkoord te gaan met het doen van uitgaven in dit kader.

Wethouder Kleve

Correctie besluitvorming vaststellen tarievenlijst vanBeresteyn

Het college heeft besloten:

 1. De tarieven van het cultuurcentrum met terugwerkende kracht vanaf 1.10.2020 vast te stellen.

 2. Dit conform bijgaande tarievenlijst per 1.10.2020.

 3. Te besluiten deze tarieven jaarlijks conform CPI-index per 1.10 te indexeren.