Besluitenlijst 13 juli 2021

Wethouder Schmaal

Informeren raad omtrent stand van zaken Economische Zaken

Het college heeft besloten:

  1. De raad te informeren over het dossier Economische Zaken;

  2. Hiervoor gebruik te maken van bijgevoegde raadsbrief.

Wethouder Grimbergen

Achtervangovereenkomst WSW/gemeente

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst met ingang van 1 augustus 2021

  2. Kennis te nemen van de aankondiging van WSW dat er enkele wijzigingen in bestaande achtervangovereenkomsten worden voorbereid. Deze worden later dit jaar ter besluitvorming aan uw college voorgelegd

  3. De raad over ons besluit te informeren.

Jaarverslag Algemene Voorziening Begeleiding (AVB) 2020

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2020 Algemene Voorziening Begeleiding Veendam/Pekela

  2. Het jaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad

Wethouder Kleve

Benoeming twee leden Raad van Toezicht Scholengroep OPRON

Het college heeft besloten:

  1. De benoeming van twee leden van de Raad van Toezicht van Scholengroep OPRON ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Onderhandelaarsakkoord cao Sociale Werkvoorziening 2021-2025

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met het onderhandelaarsakkoord cao Sociale Werkvoorziening 2021-2025

  2. Dit onder vermelding van het voorbehoud dat er geen onverwachte kosten voortkomen uit de RVU regeling.