Besluitenlijst 14 december 2021

Wethouder Schmaal

Vaststellen Omgevingsvisie Veendam 2040

De raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de reacties op de ingebrachte zienswijzen, zoals verwoord in de bijgevoegde “Nota zienswijzen omgevingsvisie d.d. 14 december 2021 vastgesteld in B&W;

 2. De in de “Nota zienswijzen omgevingsvisie voorgestelde aanpassingen in de (ontwerp) Omgevingsvisie aan te brengen;

 3. De aldus gewijzigde Omgevingsvisie 2040 met ID-nummer NL.IMRO.0047.10STOvisie2022-0401 vast te stellen als structuurvisie zoals bedoeld in art. 2.1, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening;

 4. De op 16 februari 2015 vastgestelde structuurvisie in te trekken.

Toevoegen woningen Nijverheidskade 3 4 te Wildervank

Het college heeft besloten:

 1. In principe geen medewerking te verlenen aan het verzoek betreffende het toevoegen van 5 woningen in een bestaand pand aan de Nijverheidskade 3 4 te Wildervank'

 2. De initiatiefnemer met bijgevoegde brief te informeren over uw standpunt.

Verzoek toevoegen van woningen Boven Oosterdiep 61/61A

Het college heeft besloten:

 1. In principe geen medewerking te verlenen aan het verzoek tot het toevoegen van 4 woningen aan Boven Oosterdiep 61/61A;

 2. De initiatiefnemer met bijgevoegde brief te informeren over uw standpunt.

Wethouder Grimbergen

Voortzetting pilot Buurtgezinnen in 2022

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de voortzetting van het contract met Buurtgezinnen in 2022

Verlenging mandaat dagelijks bestuur PG&Z tot 1 januari 2023

Het college heeft besloten:

 1. Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling PG&Z voor het jaar 2022 te mandateren voor de uitvoering van de inkooprol in de jeugdhulp en bijbehorende beheer- en monitoringzaken.

Prestatieafspraken met Habion en Woonzorg Nederland

Het college heeft besloten:

 1. De prestatieafspraken gebaseerd op de biedingen van Habion voor de periode 2022-2024 en Woonzorg Nederland voor de periode van 2022-2026 vast te stellen.

 2. Habion en Woonzorg Nederland via bijgevoegde conceptbrieven te informeren.

 3. De gemeenteraad na besluitvorming over de prestatieafspraken met Acantus te informeren.