Besluitenlijst 14 september 2021

Burgemeester Swierstra

Advies Deltares diepe bodemdaling

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het door onderzoeksbureau Deltares uitgebracht advies.

Wethouder Schmaal

Invoeren van een omgevingsdialoog bij het aanvragen van omgevingsvergunningen die afwijken van het bestemmingsplan

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de voorgestelde werkwijze ten aanzien van participatie bij het aanvragen van omgevingsvergunningen die afwijken van het bestemmingsplan.

 2. De lijst van Kruimels, Kiezels en Brokstukken te wijzigen.

Vervanging materialen gemeentelijke gymzalen

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het vervangen van groot materiaal in de gymzalen;

 2. Het beschikbare krediet van € 100.000,- vrij te geven;

 3. In te stemmen met de afwijking van het gemeentelijke inkoopbeleid;

 4. De opdracht uit te laten voeren door Janssen & Fritsen, Nijha en Bosan.

Ontwerp Omgevingsvisie gemeente Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de concept omgevingsvisie Veendam 2040.

 2. De concept omgevingsvisie Veendam 2040 vrij te geven voor inspraak.

 3. De raad te informeren op de geplande raadsinformatiebijeenkomst op 20 september 2021.

Wethouder Grimbergen

Definitieve gunning aanbesteding Algemene voorziening maatschappelijke ondersteuning

Het college heeft besloten:

 1. De opdracht Algemene voorziening maatschappelijke ondersteuning Veendam definitief te gunnen aan Stichting Tinten Groep.

Wethouder Wierenga

Vastgestelde jaarstukken 2020 en begroting 2022 van de Omgevingsdienst Groningen (ODG)

Het college heeft besloten:

 1. De vastgestelde jaarstukken 2020 en begroting 2022 van de ODG door middel van bijgevoegde brief ter kennisgeving voor te leggen aan de gemeenteraad.

Wethouder Kleve

Jaarverslag en jaarrekening 2020 Winkler Prins

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag en jaarrekening 2020 van Winkler Prins.

 2. Het jaarverslag en jaarrekening 2020 van Winkler Prins ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad.

 3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

Begrotingswijziging Wedeka ter kennis van de raad brengen

Het college heeft besloten:

 1. de goedgekeurde begrotingswijziging 2021 van Wedeka Bedrijven ter kennis van de raad te brengen.