Besluitenlijst 15 juni 2021

Burgemeester Swierstra

Jaarverslag Commissie van advies voor bezwaarschriften en klachten 2020

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag van de Commissie van advies voor bezwaarschriften en klachten 2020 2. Het jaarverslag, samen met het jaarverslag van 2019, ter informatie doorsturen aan de raad

Wob-verzoek m.b.t. verzoek toestemming inzage diverse archiefstukken

Het college heeft besloten:

 1. De gevraagde documenten gedeeltelijk openbaar te maken

 2. Een document niet openbaar te maken

 3. De openbaar gemaakte documenten aan de indiener van het Wob-verzoek te verstrekken door deze als bijlage bij het besluit te voegen

Wethouder Schmaal

Voorontwerp wijziging rijksinpassingsplan Windpark N33 (obstakelverlichting)

Het college heeft besloten:

 1. De Minister van EZK mee te delen dat het college geen inhoudelijke opmerkingen ter zake van het voorgenomen voorontwerp heeft.

 2. Eveneens meedelen dat het college een sterke voorkeur heeft voor een systeem van naderingsdetectie (bv. via radar of transponder) in plaats van constante obstakelverlichting.

 3. De gemeenteraad voor te stellen om te besluiten eveneens geen inhoudelijke opmerkingen op het voorgenomen voorstel te hebben en ook een sterke voorkeur uit te spreken voor een systeem van naderingsdetectie (bv. via radar of transponder) in plaats van constante obstakelverlichting.

Beantwoording jaarstukken 2020 en voorjaarsnota 2021

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de antwoorden op de vragen.

 2. De antwoorden door te sturen naar de raad.

Wethouder Wierenga

Opstellen Transitievisie Warmte (TVW)

Het college heeft besloten:

 1. Deel te nemen aan het Warmte Transitie Centrum Groningen (WTCG) onder voorwaarde dat de benodigde subsidies verkregen worden.

 2. Hiervoor - na toekenning van de subsidies van het Expertise Centrum Warmte (ECW) (€ 20.660,-) en de provincie Groningen (€ 20.000,-) - budgettair neutraal een incidenteel budget van € 40.660,- beschikbaar te stellen.

 3. De opdracht voor aanvullende werkzaamheden voor de Transitievisie Warmte te gunnen aan adviesbureau Antea.

 4. De raad voor te stellen hiervoor een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen ten laste van het geoormerkte deel uit de Algemene Bestemmingsreserve voor Transitievisie Warmte.

 5. Dit te verwerken in de Najaarsrapportage 2021.

 6. Vooruitlopend op het raadsbesluit te starten met de werkzaamheden.

 7. De raad hierover te informeren.