Besluitenlijst 16 februari 2021

Burgemeester Swierstra

Zelfevaluatie basisregistratie personen (BRP) en zelfevaluatie reisdocumenten

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de uitslagen van de zelfevaluatie BRP en de zelfevaluatie reisdocumenten

Briefstemmen Tweede Kamerverkiezingen 2021

Het college heeft besloten:

 1. Een tweede briefstembureau (briefstembureau 2) in te stellen die geopend is tot aan 16 maart 2021 17.00 uur. Als tellocatie van dit tweede stembureau wordt Sportpark De Langeleegte aangewezen.

 2. Het afgiftepunt van het tweede briefstembureau gelijk te maken aan het afgiftepunt van het eerste briefstembureau, namelijk het gemeentehuis.

 3. De teamleider Publiekszaken te mandateren voor het benoemen en aanwijzen van de (brief)stembureauleden.

 4. Het gemeentehuis Veendam aan te wijzen als locatie voor het voor openen van  beide briefstembureaus.

 5. In afwijking van het besluit van 5 januari 2021 wordt het gemeentehuis Veendam aangewezen als tellocatie voor het briefstembureau die geopend is tot aan het einde van de verkiezingen (briefstembureau 1).

Wethouder Schmaal

Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar en diens plaatsvervanger

Het college heeft besloten:

 1. Het besluit tot aanwijzing van mevrouw A.E. van der Heide als heffings- en invorderingsambtenaar van 20 februari 2018 in te trekken.

 2. Het besluit tot aanwijzing van de heer M.J.J. Hazenberg als plaatsvervangend heffings- en

 3. invorderingsambtenaar van 20 februari 2018 in te trekken.

 4. Om de persoon met de functietitel Medewerker beleidsuitvoering I Informatievoorziening binnen het team Informatievoorziening:

  1. te benoemen als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Veendam;

  2. aan te wijzen als gemeenteambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en c, van de Gemeentewet voor alle belastingheffingen en -invorderingen van de gemeente Veendam.

 5. Om de persoon met de functietitel Medewerker gegevens I Informatievoorziening binnen het team Informatievoorziening:

  1. te benoemen als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Veendam,

  2. aan te wijzen als plaatsvervangend gemeenteambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en c, van de Gemeentewet voor alle belastingheffingen en -invorderingen van de gemeente Veendam.

Wethouder Grimbergen

Fonds burgerinitiatieven 4e kwartaal 2020

Het college heeft besloten:

 1. Voor het aanschaffen van een elektrische bakfiets een bijdrage van € 2500,- toe te kennen

 2. Voor de aanschaf van een AED een bijdrage van €150,- toe te kennen

 3. In te stemmen met de voorliggende conceptbrief voor de raad

Uitstel antwoordbrief aan de gemeenteraad Veendam inzake vragen PvdA over deelname minima zwemlessen

Het college heeft besloten:

 1. Bijgaande brief te versturen aan de Raad