Besluitenlijst 16 november 2021

Burgemeester Link

Budgethoudersregeling 2021

Het college heeft besloten:

 1. De budgethoudersregeling 2021 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 vast te stellen.

Beslissing op bezwaar tegen buiten behandeling stelling AVG verzoek en toekenning dwangsom

Het college heeft besloten:

 1. Conform het advies van de commissie het bezwaar ongegrond te verklaren en de beslissing van 17 maart 2021 in stand te laten.

 2. Te beslissen geen dwangsom vanwege overschrijding van de wettelijke behandeltermijn toe te kennen.

Aanwijzing en aanstelling toezichthouders

Het college heeft besloten:

 1. Drie medewerkers van MB-ALL Personeelsdiensten B.V. te benoemen als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Veendam.

 2. Deze medewerkers aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de openbare ruimte en de Tijdelijke wet maatregelen covid-19;

 3. Dit besluit op de gebruikelijke wijze bekend te laten maken.

Wethouder Schmaal

Deelname werkplan Routebureau 2022 – 2025

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met deelname aan het werkplan van het Routebureau Groningen van 2022 tot en met 2025;

 2. Voor de periode 2022 t/m 2025 hiervoor een jaarlijkse bijdrage ad € 4.360,-beschikbaar te stellen (in het totaal € 17.440,-).

 3. De financiële gevolgen te verwerken in de Voorjaarsnota 2022.

Omzetten van een dienstwoning naar een reguliere woning op het perceel Raadhuisstraat 14 te Wildervank

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen voor het omzetten van een dienstwoning naar een reguliere woning op het perceel Raadhuisstraat 14 te Wildervank

 2. Initiatiefnemer te informeren middels bijgevoegde conceptbrief

Verzoek voor het realiseren van een garagebedrijf aan Borgercompagnie 180 te Borgercompagnie

Het college heeft besloten:

 1. In principe, onder voorwaarde van een positieve uitslag van het nog uit te voeren akoestisch onderzoek, medewerking te verlenen aan het verzoek voor het realiseren van een garagebedrijf aan Borgercompagnie 180 te Borgercompagnie;

 2. Initiatiefnemer met bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw standpunt.

Wethouder Grimbergen

Subsidieaanvraag 2021 Leger des Heils aanschaf en installatie keuken

Het college heeft besloten:

 1. De subsidieaanvraag ‘Geloven in de Buurt' van het Leger des Heils Veendam af te wijzen

 2. Het Leger des Heils Veendam op de hoogte te brengen van uw besluit door middel van bijgaande Beschikking

Uitnodiging raadsinformatie-bijeenkomst ‘Dialoogsessie armoedepreventie’

Het college heeft besloten:

 1. De raad uit te nodigen voor de informatiebijeenkomst omtrent armoedepreventie via bijgaande brief

Wethouder Wierenga

Beantwoording vragen fractie Gemeentebelangen

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de vragen van de fractie Gemeentebelangen, conform bijgevoegde conceptbrief.

Beslissing op bezwaar inzake een verkeersbesluit

Het college heeft besloten:

 1. Conform het advies van de commissie voor bezwaarschriften en klachten het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.

 2. Op grond daarvan het bestreden besluit in stand te laten.

 3. De bezwaarmaker hierover te informeren conform bijgevoegde conceptbrief.