Besluitenlijst 18 mei 2021

Burgemeester Swierstra

Omgevingsvergunning Nedmag inrichting WHC-1/2

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de omgevingsvergunning;

 2. Geen bezwaar in te dienen op dit besluit.

Verhogen mandaat Officier van Dienst en Algemeen Commandant Bevolkingszorg Veiligheidsregio Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de brief van de Veiligheidsregio Groningen betreffende het verhogen van het mandaat voor de Officier van Dienst Bevolkingszorg en de Algemeen Commandant Bevolkingszorg d.d.19 april 2021, kenmerk Z/21/ 039164/79304;

 2. In te stemmen om in geval van spoedeisend belang, mandaat te verlenen aan de Officier van Dienst Bevolkingszorg, om zonder voorafgaand overleg met de verantwoordelijke gemeentesecretaris, kosten te maken ten behoeve van het wegnemen van dreiging en gevaar en schadebeperking tot een bedrag van € 5.000.-;

 3. In te stemmen om in geval van spoedeisend belang, mandaat te verlenen aan de Algemeen Commandant Bevolkingszorg, om zonder voorafgaand overleg met de verantwoordelijke gemeentesecretaris, kosten te maken ten behoeve van het wegnemen van dreiging en gevaar en schadebeperking tot een bedrag van € 10.000.-.

Wethouder Schmaal

Ondersteuning corona voor buurt- en dorpshuizen en scouting

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de voorgestelde verdeling van de coronamiddelen voor de buurthuizen

 2. Akkoord te gaan met een bijdrage van € 4.000,-- voor Scouting Veendam.

 3. De buurthuizen en Scouting middels bijgaande beschikking hiervan op de hoogte te stellen.

 4. Hiervoor incidenteel € 27.000,- (buurt- en dorpshuizen) en € 4.000,- (Scouting) budgettair neutraal beschikbaar te stellen ten laste van de daarvoor opgenomen stelposten.

 5. Dit te verwerken in de Najaarsrapportage 2021

 6. De raad te informeren middels bijgevoegde brief

Recreatietassen Veendam

Het college heeft besloten:

 1. 10.000 recreatietassen aan te schaffen;

 2. De kosten hiervan te dekken uit bestaande budgetten

Vaststelling huurovereenkomst restauratie Wildervanckhal

Het college heeft besloten:

 1. De restauratie van de Wildervanckhal aan de Woortmanslaan 1 te Wildervank per 1 juni 2021 te verhuren aan Sportkantine Wildervanckhal;

 2. De beheertaken van de sporthal tijdens de looptijd van de huurovereenkomst uit te laten voeren door huurder